Personbilder/skjulte opptak/privat eiendom

Personbilder

Selve fotograferingen er i seg selv greit, det er publiseringen som kan rammes. Personbilder krever vanligvis samtykke etter åndsverksloven § 45c. Dette gjelder likevel ikke for personbilder som har aktuell og allmenn interesse, feks. i forbindelse med idrettsarrangementer, konserter, ulykker eller andre aktuelle hendelser.

Merk at forbudet mot personblider gjelder publisering, og ikke fotografering. Det vil si det er lov å ta bilde.

I gitte situasjoner kan fotografering krenke privatlivets fred på en måte som bryter medstraffelovens § 390 og 390a.  Den første bestemmelsen setter forbud mot uten samtykke eller aktverdig grunn å offentliggjøre opplysninger om en persons privatliv. Dette gjelder uansett om opplysningene er sanne eller usanne.

Når den nye straffeloven trer i kraft, vil straffebestemmelsen om privatlivets fred være plassert i §267.

Private fotograferingsforbud

Man møter tidvis også private fotograferingsforbud (innenfor et bedriftsområde, handelssenter m.v.). Når forbudet ikke har hjemmel i lov, kan man ikke straffes for det. Hvis man dømmes til erstatningsansvar, må det påvises en skade (tap) som direkte følge av overtredelsen.

Skjulte opptak

Det er straffbart å ta opp samtaler mellom andre eller et lukket møte du ikke selv deltar i, uten å informere om det på forhånd. Dette gjelder ikke hvis du selv deltar i samtalen. Regler om dette finner du i straffeloven § 145a.

For bruk av skjulte kamera/mikrofon som journlistisk metode stiller Vær Varsom-plakaten krav om at dette må være eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning, se Vær Varsom-plakaten punkt 3-10.

Selv om det gjelder foto- og opptaksforbud kan du alltid referere fra en samtale eller et møte uavhengig av opphavsrett – Se nærmere om dette i åndsverkloven §§ 26, 27 og 28.)

Video- og tvovervåkning

TV-og videoovervåkning krever tillatelse og varsling etter bestemmelsene ipersonopplysningsloven §§ 31-41. Datatilsynet har utarbeidet en Veileder om kamerovervåking. Dette gjelder ikke for opptak som gjøres i private hjem så lenge man ikke filmer annen privat eiendom.

For bruk av skjulte kamera/mikrofon som journlistisk metode stiller Vær Varsom-plakaten krav om at dette må være eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning, se Vær Varsom-plakaten punkt 3-10.