Filming fra kommunestyremøter

Kommuneloven § 31 nr 2 gir rett til lydopptak/overføring fra møte.

Kommuneloven § 31 nr 2 gir rett til lydopptak/overføring fra møte. Bestemmelsen lyder slik:

Møteleder skal på anmodning gi tillatelse til at forhandlingene i åpne møter tas opp på lydbånd, video, e.l., eller kringkastes over radio eller fjernsyn, såfremt dette ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet.

Merknad til bestemmelsen, hentet fra lovproposisjonen:

«At møter holdes for åpne dører innebærer at alle som ønsker det kan være til stede og overhøre forhandlingene, men uten tale-, forslags- eller stemmerett. Det vil også være adgang til å referere fra møtene, og til å ta opp forhandlingene på lydbånd m.v. og til å kringkaste dem. Det må meldes fra om opptak til møteleder, som bare kan nekte opptak dersom dette vil virke forstyrrende på gjennomføringen av møtet, f.eks. på grunn av lyssetting, sterk støy etc., jf nr. 2.»

Mer om møteoffentlighet.