2008-12-08: Lukking av møte i Stranda formannskap

Etter klage fra Sunnmøringen konkluderte Sivilombudsmannen med at Stranda formannskap er bundet av kommuneloven når det møtes for å utøve eierskap i det heleide kommunale aksjeselskapet Asvo Produkt AS.

Uttalelsen kom som følge av at Sunnmøringen klaget kommunen inn til Sivilombudsmannen. Med henvisning til kommunelovens bestemmelser om møteoffentlighet, mente avisen det var feil at formannskapet gjennomførte møte om avsettelse av styret i selskapet, samt valg av nytt styre, bak lukkede dører.

Kommunen mente formannskapet i denne forbindelse ikke var formannskap, men generalforsamling, og følgelig ikke falt inn under bestemmelsene i kommuneloven. Kommunen hevdet videre at spørsmålet som ble behandlet på møtet var selskapsrettlig, og at det måtte være mulig å behandle selskapsrettslige spørsmål bak lukkede dører. Som rettslig grunnlag ble det vist til aksjelovens bestemmelser.

Klagen ble først avvist av Sivilombudsmannen, men ble tatt opp til behandling etter en ny henvendelse fra Sunnmøringen. I uttalelsen, som kom mandag, fastslår Sivilombudsmannen at formannskapet, gjennom delegasjonsvedtak fra kommunestyret, har fått tildelt myndighet til å utøve kommunenes eierinteresser i selskapet:

«Slik eg forstår tildelinga av vedtaksmynde frå kommunestyret, inneber den at det er formannskapet som, på vegne av kommuene som eigar, skal vedtak korleis kommunen skal vareta aksjonærrettane gjennom generalforsamling i aksjeselskap. Avgjerd om korleis kommunen skal utøve sin aksjonærinteresse, er klart noek ein del av kommunalforvaltninga, og reglane i kommuneloven gjeld fullt (…)».

Av dette kan man slutte at når formannskap eller kommunestyre har vedtaksmyndighet i saker som angår kommunens eierutøvelse av et selskap, er dette det samme som at det utøves myndighet i et folkevalgt organ. Med andre ord så skal dørene være åpne såframt det ikke foreligger hjemmel i kommunoven til å lukke dem, jf. kommuneloven § 31.
Les hele Sivilombudsmannens uttalelse på Sivilombudsmannen.no.