2007-03-15: SOM – møteoffentlighet i Nesna kommune

Uttalelsen fastslår at lukking av møter må vurderes konkret, dvs. man kan ikke vedta en «sekkebestemmelse» om at bestemte møter alltid skal lukkes.
Uttalelsen kom som følge av at Sivilombudsmannen kom over et oppslag i Helgelands Blad om at kommunestyret i Nesna kommune hadde vedtatt en reglementsbestemmelse om at alle formannskapets forberedende møter i saker om økonomiplan og årsbudsjett skulle holdes for lukkede dører.

Sivilombudsmannen mente det var tvilsomt at en så vidttrekkende bestemmelse var i samsvar med kommunelovens regler og formålene bak prinsippet om møteoffentlighet. I uttalelsen skriver han blant annet at:
«Møteoffentlighet er utslag av et grunnleggende demokratisk prinsipp. Kommunelovens hovedregel om åpne dører er uttrykk for betydningen av å gi allmennheten innsyn i forhandlingene og debattene i folkevalgte organer. Det er nødvendig for at borgerne skal få innsyn i, kunnskap om, og forståelse for hvordan det offentlige styrer. Det bidrar også til å gi de vedtak som treffes legitimitet og det styrker borgernes tillit til de politiske beslutninger som tas. Det alminnelige utgangspunktet er derfor at møter i folkevalgte organer skal holdes for åpne dører, og at det kreves særskilt hjemmel, særskilt avgjørelse og særskilt begrunnelse hvis det skal gjøres unntak.»

Og videre:
«Hovedregelen om åpne møter i kommuneloven § 31 nr. 1 og hensynene bak møteoffentlighetsprinsippet tilsier at møter i folkevalgte organer ikke skal lukkes i større utstrekning enn det er grunnlag for. Formålet med reglene om møteoffentlighet må tillegges vekt ved vurderingen av om det er «nødvendig» å lukke dørene etter kommuneloven § 31 nr. 5 i hvert enkelt tilfelle. Generelt innebærer møteoffentlighetsprinsippet at kommunestyrene må vise varsomhet med å treffe alminnelige bestemmelser om lukking av dørene, særlig i møter der det behandles saker eller sakstyper som har offentlig interesse.»

Les hele uttalelsen her.