Slik får du innsyn

Det finnes flere lover som gir deg rett til innsyn i opplysninger og dokumenter både fra offentlig myndighet, domstolen og private.

Dokumenter

Utgangspunkt: Dokumenter i forvaltningen og rettsavgjørelser er offentlige.

Dvs. det er de som nekter innsyn som skal begrunne hvorfor du ikke får innsyn. Dette gjelder først og fremst offentlige myndigheter samt en del selskaper og stiftelser med offentlig eierskap (se offentlighetsloven, men også i noen tilfeller private aktører (se miljøinformasjonsloven og produktkontrolloven ).

Slik går du fram: krev innsyn hos den som har opplysningene du er på jakt etter. Dette kan være generelle opplysninger om et tema, eller en konkret sak. Du trenger verken oppgi saksnummer, eller navnet på dokumentet, det holder at du spesisifiserer på en måte som gjør det mulig å forstå hva du er på jakt etter.

Du kan også søke etter dokumenter i statlige virksomheter i einnsyn, eller i kommuner. Du finner lignende elektroniske journaler i kommunene, på deres hjemmesider.

Blir du nektet innsyn
 må du alltid kreve en lovhjemmel for avslaget. Du har alltid klagerett. Klagen sendes til den som har avslått, så skal de sende videre til klageinstans dersom de fastholder avslaget. Bruk våre ferdige utkast til klagebrev. Husk at innholdet i utkastene må endres og tilpasses den saken du klager på.

Tips og råd

Vi har laget en videoserie med tips om hvordan man kan gå fram for å få innsyn og hvordan man kan klage.

Vi har også laget en oppsummering med de viktigste rådene: Slik kan du bruke offentlighetsloven for å få innsyn

Se også: Slik ber du om innsyn i tekstmeldinger

Og: Tre gode tips for å få innsyn

 

Møter

Utgangspunkt: Møter i folkevalgte organ og rettsmøter skal være åpne.

Dette betyr at et kommunestyre eller et formannskap kan ikke lukke dørene uten at de kan vise til et vedtak og en lovhjemmel i kommuneloven som sier det er greit (se møter i kommunale organer). Det samme gjelder for styremøter i helseforetak (må vise til hjemmel i helseforetaksloven), og for rettssaker.

Offentlighetsprinsippet

Innsynsretten følger av offentlighetsprinsippet og betyr at alle har krav på innsyn i dokumenter og til å overvære møter i folkevalgte organer, jf grunnlovens § 100 (5). Mediene har et særlig ansvar for å drive uavhengig kontroll av offentlig myndigheter, og har derfor også et særlig vern for sin rett til innsyn i dokumentter etter EMK art. 10 (ytringsfrihet). Mediene skal kjempe mot ulovlig hemmelighold, noe som også følger av Vær Varsom-plakaten punkt 1.3 : «Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet.».