Gjelder offentlighetsloven? (§ 2)
Følger ikke offentlighetsloven fordi det er en stiftelse/et selskap § 2 (1) c og d , 1, 2 og 3

Utkast til klagebrev

Følger ikke offentlighetsloven pga konkurranse § 2 (1) 2 pkt.

Utkast til klagebrev

Relevante avgjørelser og uttalelser til § 2

Les mer

Dokumentbegrepet i offentlighetsloven (§ 4)
Relevante uttalelser og avgjørelser til § 4

Les mer

Utsatt innsyn (§ 5)
Utsatt innsyn fordi det vil skade offentlige eller private interesser § 5

Utkast til klagebrev

Relevante avgjørelser og uttalelser til § 5

Les mer

Forskjellsbehandling (§ 6)
Forskjellsbehandling § 6 Forbod mot forskjellsbehandling

Utkast til klagebrev

Relevante avgjørelser og uttalelser til § 6

Les mer

Krever betaling (§ 8)
Forvaltningsorganet krever betaling for innsyn § 8 Hovudregel om gratis innsyn

Utkast til klagebrev

Sammenstillinger av opplysninger (§ 9)
Du har bedt om en sammenstilling/ et uttrekk som ikke eksisterer § 9

Utkast til klagebrev

Du får beskjed om at en sammenstilling er urimelig arbeidskrevende å gjennomføre § 9

Utkast til klagebrev

Relevante avgjørelser og uttalelser til § 9

Les mer

Hele dokumentet unntas, ikke bare opplysningene (§ 12)
"Misvisende inntrykk" § 12 (1) a

Utkast til klagebrev

"Urimelig arbeidskrevende" § 12 (1) b

Utkast til klagebrev

«Den vesentligste delen av dokumentet» § 12 (1) c

Utkast til klagebrev

Relevante avgjørelser og uttalelser til § 12

Les mer

Taushetsplikt (§ 13)
Taushetsplikt § 13 (må kombineres med en egen lovbestemmelse som oppstiller taushetsplikt) § 13
Taushetsplikt for personlige opplysninger § 13 (1) nr. 1 (forvaltningsloven)

Utkast til klagebrev

Taushetsplikt for forretningshemmeligheter § 13 (1) nr. 2 (forvaltningsloven)

Utkast til klagebrev

Samtykke - fritak fra taushetsplikt
Spørsmål om samtykke til fritak fra taushetsplikten § 13 (3)

Utkast til brev med spørsmål om fritak fra taushetsplikten

En offentlig virksomhet vil ikke oversende spørsmål om samtykke til fritak fra taushetsplikt til den det gjelder § 13 (3)

Utkast til klagebrev

Samtykkeerklæring - utkast

Utkast til samtykkebrev

Interne dokumenter (§§ 14-16)
Unntak pga organinternt § 14

Utkast til klagebrev

Relevante avgjørelser og uttalelser til § 14

Les mer

Unntak pga intern saksbehandling § 15 (1) innhentet fra underdnet organ eller annet departementet

Utkast til klagebrev

Unntak pga interne saksbehandling § 15 (2) (innhentede råd og vurderinger)

Utkast til klagebrev

Unntak pga intern saksbehandling § 15 (3)

Utkast til klagebrev

Rettssaksdokumenter
Dokumenter i forbindelse med en rettssak § 18

Utkast til klagebrev

Opplysninger som angår utenrikspolitiske forhold (UD-dok. ol)
Unntaket må vise til enten a, b eller c. § 20
Du får ikke innsyn pga en folkerettslig regel om hemmelighold § 20 a

Utkast til klagebrev

Du får ikke innsyn pga forutsetning om eller fast praksis for hemmelighold § 20 b

Utkast til klagebrev

Du får ikke innsyn pga internasjonale forhandlinger § 20 c

Utkast til klagebrev

Du får ikke innsyn fordi det foreligger særlig tungtveiende utenrikspolitiske interesser § 20 (3)

Utkast til klagebrev

Unntak pga Norges sikkerhet og forsvar
Unntak pga. nasjonale sikkerhets- og forsvarshensyn § 21

Utkast til klagebrev

Unntak av hensyn til økonomi og forhandlinger
Dokumentet gjelder budsjett § 22

Utkast til klagebrev

Opplysninger om økonomisaker/avtaler/forhandlinger § 23 (1)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn i opplysninger personal, økonomi eller lønnsopplysninger § 23 (1)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn i sluttavtale eller forliksavtale med det offenlige § 23 (1)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn opplysninger om rammeavtaler § 23 (2)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn i anbudsdokumenter § 23 (3)

Utkast til klagebrev

Relevante avgjørelser og uttalelser til § 23

Les mer

Opplysninger om lovbrudd og andre kontrolltiltak
Du får ikke innsyn i opplysninger om kontroll- og reguleringstiltak § 24 (1)

Utkast til klagebrev

Du får ikke innsyn i opplysninger om lovbrudd § 24 (2)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn fordi det vil kunne bidra til straffbare handlinger eller sette enkeltpersoner i fare § 24 (3)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn fordi det kan gjøre det lettere å gjennomføre straffbare handligner § 24 (4)

Utkast til klagebrev

Ansettelser og lønnsopplysninger i det offentlige
Stillingsannonsen opplyser ikke om at søkerlisten vil bli offentlig § 25 (2)

Utkast til klagebrev

Det finnes ikke noen søkerliste § 25 (2)

Utkast til klagebrev

Det er unntatt navn fra søkerlisten § 25 (2)

Utkast til klagebrev

Du nektes innsyn i lønnsslipper fra det offentlige § 25 (4)

Utkast til klagebrev

Relevante avgjørelser og uttalelser til § 25 (søkerlister)

Les mer

Unntak for eksamensdokumenter, forskingsopplysninger og fødselsnummer m.m.
Unntak for svar til eksamen, konkurranseutkast mv. § 26 (1)
Unntak forskningsopplysninger § 26 (4)

Utkast til klagebrev

Avslag fordi kravet er for omfattende eller finner ikke saken
Kravet er for omfattende § 28 (2)

Utkast til klagebrev

Relevante avgjørelser og uttalelser til § 28

Les mer

Hvor lenge må du vente på svar?
Du har bedt om innsyn og ikke fått svar innen tre dager § 29 (1) 2 pkt.

Utkast til klagebrev

Du har bedt om innsyn, men blir henvist til avsender av brevet § 29 (1) 1 pk.
DU får ikke svar pga ferieavvikling/ressurssproblemer § 29 (1) 2 pk.

Utkast til klagebrev

Avslaget viser ikke til noen lovbestemmelse (lovhjemmel) eller angir ikke hvilket ledd i en lovbestemmelse som begrunner avslaget § 31 (1)

Utkast til klagebrev

Du har klaget, men ikke hørt noe etter en uke § 32 (1)

Utkast til klagebrev

Du har fått medhold hos klageinstans, men får fremdeles ikke noe svar § 32

Utkast til klagebrev

Innsyn i domstolene - rettsmøter og dokumenter
FENGSLINGSMØTE: Åpne dører

Utkast til klagebrev

FENGSLINGSMØTE: Åpne dører i saker med ung siktet

Utkast til klagebrev

FENGSLINGSKJENNELSE: Omgjøring av nektelse av utskrift/innsyn

Utkast til klagebrev

FENGSLINGSKJENNELSE: Forbud mot gjengivelse

Utkast til klagebrev

HOVEDFORHANDLING: Åpne dører (muntlig innlegg og overordnet skriftlig merknad)

Utkast til klagebrev

HOVEDFORHANDLING: Åpne dører i saker med unge involverte

Utkast til klagebrev

HOVEDFORHANDLING: Åpne dører ved "frykt for at offentlighet vil vanskeliggjøre sakens opplysning"

Utkast til klagebrev

HOVEDFORHANDLING: Åpne dører når det anføres lukkede dører av "hensynet til privatlivets fred"

Utkast til klagebrev

HOVEDFORHANDLING: Søknad om å filme/ta opptak i hovedforhandling i straffesak

Utkast til klagebrev

DOM I STRAFFESAK: Omgjøring/anke av forbud mot gjengivelse av dom

Utkast til klagebrev

DOM I STRAFFESAK: Omgjøring/anke av sladding av dom

Utkast til klagebrev

DOKUMENTER HOVEDFORHANDLING: Tilgang til bevisoppgave

Utkast til klagebrev

DOKUMENTER HOVEDFORHANDLING: Tilgang til tiltale før formell forkynnelse

Utkast til klagebrev

DOKUMENTER HOVEDFORHANDLING: Innsyn i/tilgang til dokumenter og bevis lagt fram i retten (inkl. bilder og video)

Utkast til klagebrev

STRAFFESAK: Du er journalist og nektes utskrift/innsyn i en dom fordi du ikke har saksnummer § straffeprosessloven § 28

Utkast til klagebrev

Straffesaksdokumenter (innsyn hos politi/påtalemyndigheten)
STRAFFESAKSDOKUMENTER: Innsyn i dokumentliste i avsluttede saker

Utkast til klagebrev

STRAFFESAKSDOKUMENTER: Innsyn i dokumentliste i pågående saker

Utkast til klagebrev

STRAFFESAKSDOKUMENTER: Innsyn i dokumenter i avsluttede straffesaker

Utkast til klagebrev

Miljøinformasjon
Gjelder miljøinformasjonsloven? § 10 og 16 - se ny veileder til miljøinformasjonsloven (2021)
Du nektes tilgang til miljøinformasjon fra et privat firma § 16
Du får avslag fordi opplysningene du har bedt om ikke er miljøopplysninger § 2
Du får avslag fordi innsyn vil kunne skade miljøet/tilrettelegge for miljøkriminalitet § 17 (1) a
Du får avslag fordi kravet ditt er "åpenbart urimelig" § 17 (1) b
Du får avslag pga forretningshemmeligheter § 17 (1) c
Du får avslag fordi kravet ditt er for generelt formulert § 12 (2)
Du nektes tilgang til opplysninger som angår alvorlig forrurensning eller skader i miljøet § 12
Produktinformasjon
Du nektes innsyn om produktegenskaper fra et privat firma § 10
Møteoffentlighet
Avslag på innsyn i dokumenter i politikerportal eller annet kommunikasjonsverktøy for folkevalgt

Utkast til klagebrev

Kommunestyret diskuterer saker i en politikerportal eller tilsvarende som ikke offentligheten har tilgang til

Utkast til klagebrev

Du får ikke delta på kommunestyremøtet el, fordi de hevder det ikke er noe "møte" § 11-2 Kommuneloven

Utkast til klagebrev

Du får ikke delta på møtet fordi det ikke er et "folkevalgt organ" § 5-1
Dørene lukkes uten at det vises til noen hjemmel i kommuneloven § 11-5
Dørene lukkes pga personvernhensyn § 11-5
Klage til Sivilombudsmannen
Hvordan klager man til Sivilombudsmannen § 7 (Sivilombudsloven)