DOMSTOLEN

Behov for tydeligere og bedre regler om offentlighet og innsyn i straffesaker.

 • Bestemmelsene i domstolloven som skal sikre åpenhet i norske domstoler bør oppdateres og forenkles.
 • Praksis på dette området varierer sterkt fra domstol til domstol, og i noen sammenhenger også fra sak til sak. Behov for mer ensartet og tydeligere praksis.
 • Lovfestet plikt til å vurdere merinnsyn under rettsaker.
 • Klagerett over lukkede dører under rettsaker.
 • Lovfestet rett for mediene til å uttale seg i spørsmål om lukkede dører og referatforbud.
 • Bedre pressesider på domstol.no.
 • Bedre og mer ensartet praksis for medienes tilgang til fengslingskjennelser.
  TILTAK:
  Avgitt innspill i forkant for Domstolutredningen levert av Tron Løkken Sunde til Justisdepartementet.
  Følger opp forslagene fra rapporten hans når de blir tatt videre av Justisdepartementet.Etterlyse oppfølgingen av Domstollovutredningen.Bistå redaksjonene med å gå videre med manglende tilgang til fengslingskjennelser, referatforbud og andre begrensninger i tilgang til opplysninger.