Tinglysningsregistrene

Tinglysingsregister er registre som er opprettet for å registrere rettigheter og heftelser til f.eks. grunneiendom, eventuelt med bebyggelse, og til skip, kjøretøy, luftfartøy, oljefelt m.v. Felles for tinglysingsregistrene er at de har vid innsynsrett; de fleste registrene kan man «bla» seg gjennom – i motsetning til at man normalt har innsynsrett bare på ett eller flere bestemte registrerte objekter.

Eiendomsregister  (Grunnboka)  tinglysingsregister over alle grunneiendommen i Norge, som siden 1993 er ført som dataregister. Databasen føres av Statens Kartverk. Enkeltopplysninger kan innhentes via tinglysingstelefonen; 3211 8800 (08.15-14.00). Innsyn kan også fås ved fremmøte hos Statens Kartverk, og utskrift kan kjøpes via nettstedet til Statens Kartverk, tinglysingen.

Ektepaktregisteret – tinglyste avtaler om særlig regulering av formuesforhold mellom ektefeller. Se  Ektepaktregisteret i Brønnøysund.

Kraftledningsregisteret  er et register for registrering av høyspente sterkstrømsledninger, og er opprettet for å kunne tinglyse rettigheter og heftelser på kraftledningene på tvers av grunneiendommer. Du kan lese mer  her

Luftfartøyregisteret – fører register over norske luftfartøyer (LN) og er også tinglysingsregister der rettigheter og heftelser kan registreres. Les mer hos  NORSK LUFTFARTØYREGISTER

Løsøreregisteret  – tinglysingsregister for rettigheter og pant i løsøre (maskiner, kjøretøy mm). Se  Løsøreregisteret  i Brønnøysund.

Motorvognheftelseregisteret – tinglysingsregister for rettighet og pant i motorkjøretøyer. Søk online. Se  Motorvognheftelseregisteret  i Brønnøysund.

Petroleumsregisteret – føres av Oljedirektoratet og inneholder rettigheter og heftelser til utvinningstillatelser og installasjoner. Les mer om registeret  her , som er offentlig etter forskrift om petroleumsregisteret § 1-4, se hos  LOVDATA  

Skipsregistrene NIS-NOR – registre for ordinær registrering, men også tinglysingsregistre for registrering av eierskap, heftelser m.v., både i skip og i skip under bygging. Se SKIPSREGISTRENE