Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene er fellesbetegnelsen for en rekke offentlige registre som er plassert i Brønnøysund etter opprettelsen av enheten i 1988. Les mer generelt om registrene  her  – Mange av tjeneste fra disse registrene koster penger. I Brønnøysund finner vi følgende registre:

Ektepaktregisteret – tinglyste avtaler om særlig regulering av formuesforhold mellom ektefeller.

EMAS-registeret – frivillig registreringsordning i EU for bedrifter med høye miljømål.

Enhetsregisteret – register med grunndata for alle former for virksomheter i Norge. Online-søk.

European Business Register – register for firmaopplysninger – krever brukernavn/passord.

Foretaksregisteret – registrerer alle norske og utenlandske næringsdrivende foretak i Norge. Om innsynsretten, se  foretaksregisterloven § 8-1.

Gjeldsordningsregisteret – registrerer gjeldsforhandlinger og avtaler om gjeldsordninger.

Jegerregisteret – føres på vegne av Direktoratet for naturforvaltning.

Konkursregisteret  registrerer opplysninger om konkursbo og tvangsavviklingsbo.

Konkurskaranteneregisteret – registrerer personer som er ilagt konkurskarantene.

Lotteriregisteret – føres på vegne av Lotteritilsynet i Førde.

Løsøreregisteret – tinglysingsregister for rettigheter og pant i løsøre (maskiner, kjøretøy mm)

Motorvognheftelseregisteret – tinglysingsregister for rettighet og pant i motorkjøretøyer. Søk online.

Oppgaveregisteret – gir løpende oversikt over næringslivets oppgaveplikter til det offentlige.

Partiregisteret – oversikt over registrerte politiske partier og deres hovedstyrer mm.

Registeret for utøvere av alternativ behandling – register over utøvere og organisasjoner.

Regnskapsregisteret – register for innsendte årsoppgjør for aksjeselskaper m.v.