Ikke ulovlig med lukkede gruppemøter

Sivilombudsmannen mener kommunestyret i Stjørdalen ikke bryter loven selv om det underveis i et åpent møte lar representantene gjennomføre lukkede gruppemøter. Om praksien er heldig ut i fra et demokratisk perspektiv, sier ikke ombudsmannen noe om.

Siviombudsmannen mener kommunestyret i Stjørdalen holder seg innenfor kommuneloven selv om det underveis i et åpent møte lar representantene gjennomføre lukkede gruppemøter. Om praksisen er heldig ut i fra et dempkratisk perspektiv, sier ikke ombudsmannen noe om.

Det var Stjørdalens Blad som var lei av en praksis der et flertall av representantene underveis i åpne kommunestyremøter, forlater lokalet for å ha egne gruppemøter bak lukkede dører. Ettersom disse gruppemøtene ofte består av partier som har flertall i kommunestyret, blir diskusjonen og konklusjonen i gruppemøtene ofte avgjørende for saksbehandlingen. Stjørdalens Blad mente derfor at gruppemøtene måtte regnes som en del av saksbehandlingen i kommunestyret, og dermed måtte følge møteoffentlighetsprinsippet og reglene i kommuneloven om at møter i folkevalgte organ skal være åpne ( kommunelovens § 31 flg,) såframt ikke annet er vedtatt.

Stjørdalens Blad klaget derfor til Sivilombudsmannen og ba om en vurdering av om kommunens praksis var lovlig. I klagen ble det særlig fremhevet at praksisen i realiteten ble en omgåelse av møteoffentlighetsprinsippet, ettersom det avgjørende i diskusjonen ble flyttet ut i et hemmelig gruppemøte. Under klagebehandlingen kom også Fylkesmannen med kritikk av kommunens praksis, i et eget brev til Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen finner imidlertid ikke grunn til å komme med rettslig kritikk av kommunen, og viser til at gruppemøtene, som altså ikke består av alle kommunestyrerepresentantene, men av representanter fra samarbeidende politiske partier, skjer på initiativ fra representantene selv, og at de ikke har noe delegert myndighet fra kommunestyret til å behandle saker eller treffe formelle vedtak. På bakgrunn av dette faller de utenfor det som regnes som et «folkevalgt organ» etter kommuneloven. Ombudsmannen presiserer imidlertid at vurderingen kun er av rettslig art, og at det ikke er tatt stilling til om praksisen er heldig ut i fra et demokratisk perspektiv.

Les oppslag om uttalelsen i Stjørdalens Blad.

Her finner du hele uttalelsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *