Alle registre

Adresseregister – stedsnavnregisteret til Statens Kartverk. Se også postadresseregister.

Aksjeeierregister og aksjeeierbok er offentlige for det enkelte allmennaksjeselskap og aksjeselskap, på selskapets kontor. Se henholdsvis  allmennaksjeloven § 4-5 og aksjeloven § 4-6 . Forskrift om innsyn i slike oversikter,  se her. Tilsvarende er samvirkeforetakenes medlemsregister med oversikt over medlemsandeler også offentlig. Se samvirkeregister.

Aksjonærregisteret føres av Skattedirektoratet og inneholder oversikt over aksjeeiere. Registeret er ikke offentlig.

Akvakulturregisteret – Register under Brønnøysundregistrene som inneholder oversikt over akvakulturtillatelser og enkelte vesentlige vedtak knyttet til disse. Inneholder også oversikt over overføringer, pantsettelser og andre rettigheter som er tinglyst på tillatelsene.

Alkoholbevillinger – register over innehavere av engros- eller tilvirkningsbevillinger føres av Sosial- og helsedirektoratet. Opplysninger kan utleveres når det ikke er i strid med personvern eller taushetsplikt.  Se forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk mv. § 8-5.

Alternativ behandling – Register opprettet under Brønnøysundregistrene for registrering av utøvere av alternativ behandling og godkjente utøverorganisasjoner.

Allmenningsregister – For hver statsallmenning skal det føres et register over eiendommer med tilliggende virkesrett, som også er grunnlag for manntall ved valg til allmenningsstyre, se statsallmenningsloven § 2-5 om innsyn etter offentlighetslovens regler.

Anbudskonkurransebase – database for offentlige tilbuds- og anbudskonkurranser.

Ansvarsmerkeregister for gull, sølv og platinavarer, tidligere kalt stemplingsmerker.

Arbeidsgiver – og arbeidstakerregisteret – En oversikt over arbeidstakere og arbeidsgivere i Norge. Kun tilgang for enkelte offentlige organer, men forskere og andre kan får innsyn etter søknad, se denne forskriften § 9, 3 og 4 ledd.

Autosys – register over motorkjøretøyer og førerkort. Føres av Vegdirektoratet. Innsynsrett etter offentlighetslovens regler. Du kan også få registreringsopplysninger om kjøretøy via SMS, se Kjøretøyregisteret.

Avisregister – føres av Medietilsynet i Fredrikstad.

Bemanningsforetak-register – søk organisert av Arbeidstilsynet for å få svar på om bestemte foretak er godkjente bemanningsforetak.

Berammelser av rettsmøter. Lister over berammelser av rettsmøter i alle norske domstoler er tilgjengelig på nettstedet for  domstolene i Norge . Er du journalist/redaktør kan du søke adgang til den lukkede presseavdeling, med navn på partene i rettsakene. Søknadsskjema for brukernavn og passord sender du til Domstolsadministrasjon. Skjemaet finner du herFra april 2008 er adressen til de impliserte i rettssakene tatt med i form av postnummer bak navnet på aktøren, i en av kolonnene i berammelseslister.

Bibelregister – søk i tekster i bibelen på bibelen.no

Bilregister – se Autosys og  Kjøretøyregisteret. Det siste kan gi deg opplysninger via SMS.

BiobankregisterHelsedepartementet har ansvaret for å føre et sentralt register over norske biobanker, etter  biobankloven § 6. Registeret skal være offentlig tilgjengelig.

Bokregistre – se  Nasjonalbibliotekets databasetjenester.

Borettsregister – burettsregister: Etter bestemmelse i  borettslagsloven – burettslagslova skal andeler i borettslag registreres i borettsregister, som trolig inngår i eiendomsregisteret (grunnboka).

Bruksrettregister skal føres for hver bygdeallmenning over eiendommer med tilliggende bruksrett i allmenningen. Registeret er også grunnlag for manntall ved valg av allmenningsstyre.

Bøteregisteret (BOT) føres av Gebyrinnkrevingsentralen på vegne av politiet. Det er ingen allmenn innsynsrett her, men innsynsrett for den enkelte registrerte.  Les mer

Departementenes publikasjonsregister – register over alle publikasjoner utgitt av alle departementer. Frisøk. Private brukere kan ikke bestille her, men må henvende seg til utsalg.

Designregister – Patentstyret fører register over hvem som har søkt registrering av design.  Se designlovens § 21.

DNA-registeret – Kripos-register for DNA-profiler i to avdelinger, en for registrerte personprofiler og en for uidentifiserte profiler som er sikret fra åsted. Ingen innsynsrett. Les mer

Domenenavnregister – registreringsenheten for no-domenet, Norid, har søkbar database

Dommer, rettsavgjørelser – Fra våren 2010 legger en del domstoler ut rettsavgjørelsene i de lukkede pressemappene på nettet.  Se oversikt over hvilke domstoler her .

Dommerregister, sidegjøremål – Domstoladministrasjonens register for dommeres medlemskap, verv eller andre egasjementer ieller for foretak, organisasjoner, foreninger eller organ for stat, fylkeskommune eller kommune.

Donorregister: Etter  bioteknologiloven § 2-8 skal Helsedepartementet påårette et register for registrering av sædgiveres identitet, slik at barn født etter assistert befruktning etter fylte 18 år skal få opplysning om sædgivers identitet.

Dyreregister – Dyrebeskyttelsen i Norge har flere registre for dyr.  Søk her.

Døde personer – se DIS Norge, online database for gravregistre i kommunene.

Dødsannonseregister – Det er ett privat nettsted som tilbyr oversikt over publiserte dødsannonser: Se  http://www.obit.no/public_annonse.jsp

Dødsfallsregistre føres ved tingrettene og lensmannskontorene. Alle dødsfall i distriktet skal meldes inn til registrene, og opplysningene er offentlige etter offentlighetsloven, så langt taushetsplikt ikke gjelder.

Dødsårsaksregisteret – føres av Statistisk Sentralbyrå. Gir statistisk informasjon.

Eiendomsmeglingsregister føres av Kredittilsynet over firmaer og personer med bevilling til å drive eiendomsmegling, advokater som har stilt sikkerhet for samme og boligbyggelag som driver eiendomsmegling.

Eiendomsregister. Vi har flere former for eiendomsregistre:  Matrikkelen , som nå er landets offisielle eiendomsregister, inneholder oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger, og erstatter det tidligere GAB-registeret. Statens kartverk er sentral matrikkelmyndighet og ansvarlig for forvaltning av matrikkelen og tilhørende regelverk. Kommunene er lokal matrikkelmyndighet og har med dette ansvar for oppdatering av matrikkelen. Eiendomsinformasjon er tilgjengelig fra kommunen eller Statens Kartverk eller online ved abonnement eller enkeltkjøp fra databaser hos  Infoland ,  ErgoEphorma Infotorg eller hos  IBM Infobank .  Tinglysingsregister for eiendommer (grunnboka) føres også av Statens Kartverk. Enkeltopplysninger kan innhentes via tinglysingstelefonen; 32118800 (08.15-14.00). Innsyn i tinglysingsregistre kan ellers fås ved fremmøte i Statens Kartverk, eller utskrifter kan kjøpes via Statens Kartverks nettside. Matrikkelutkast for 1950, for flesteparten av Norges daværende kommuner er  gratis tilgjengelig på nett her. Det finnes for øvrig tre trykte historiske eiendomsmatrikler fra 1905, 1890 og 1835.

Ektepaktregistret – tinglyste avtaler om særlig regulering av formuesforhold mellom ektefeller.

Elektroinstallatørregisteret – føres av DSB, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

EMAS-registeret – frivillig registreringsordning i EU for bedrifter med høye miljømål.

Enhetsregisteret – register med grunndata for alle former for virksomheter i Norge. Online-søk.

Etterlysningsregisteret (Elys) føres av politiet og ble opprettet i 1988 for å erstatte Polititidendes funksjon når det gjaldt etterlysning av personer, biler og båter/båtmotorer. Det er ikke allmenn innsynsrett. Registeret er tilgjengelig for alle med politimyndighet.

European Business Register – register for firmaopplysninger – krever brukernavn/passord.

Fellesmerkeregister: En forening med næringsdrivende kan få enerett for medlemmene til å bruke et varemerke eller annet kjennetegn for sine varer eller tjenester. Føres av Patentstyret.

Filmregister – Statens Filmtilsyn har en søkbar database med informasjon om over 8000 kinofilmer som har vært vurdert av tilsynet etter 1970.  Søk her  Eldre internasjonale filmer – også norske – kan du søke hos  Internet Movie Database  Se også videogramregisteret.

Fingeravtrykkregisteret – sentralt politiregister som føres av Kripos. Lokalt kan også registeres andre avtrykk av kroppsdeler, som tær, fotsåle m.v. Ingen allmenn innsynsrett.  Les mer

Fiskefartøyregisteret  føres sentralt av Fiskeridirektoratet, og du kan hente ut ulike rapporter via nettet.

Fiskeridirektoratets havbruksregister  her kan du hente ut ulike rapporter.

Fiskeridirektoratets manntallsregister  registeret kan brukes online til å liste ut registrerte fiskere i alle fylker, eller å søke på navn.

Folkeregisteret – fører register over alle som er bosatt i den enkelte kommune i Norge, jf. lov om folkeregistrering § 13 – Som journalist har du rett til innsyn i opplysninger om personers fulle navn, fødselsnummer, adresse (unntatt klientforhold) og eventuell dødsdato, se Rundskriv nr 2, 1994.

Folkevalgteregister  lister med tlf/adr til politikere nasjonalt og i større byer.

Foretaksregisteret  registrerer alle norske og utenlandske næringsdrivende foretak i Norge.

Forliksrådregister – oversikt over adresser og telefoner til alle landets forliksråd. Alle kommuner har forliksråd, et statlig organ som er underlagt offentleglova, men hvor det er unntak for saker som behandles etter rettspleielovenes regler. Oversikten er utarbeidet av politidirektoratet. Les mer om forliksråd her.

Forskerbasen – database over forskerkilder i Norge.

Foto- og fotografregister – se  Nasjonalbibliotekets database.

Fredningsregistre  – register over  fredede bygninger.

Frimurerlosjens medlemsmatrikkel er søkbar på Magazinet.no, hevder publikasjonen, som skriver at det kan søkes både på navn, bosted, tittel eller grad.

Fripoliseregister ble vedtatt opprettet i forbindelse med Stortingets behandling av foretakspensjonsloven i 2000. Finansdepartementet har imidlertid ennå ikke gitt forskrifter til denne bestemmelsen (pr mai 2007).

Frivillighetsregisteret er et offentlig register over alle organisasjoner og andre virksomheter som er ideelle og ikke har kommersielle formål. Frivillige organisasjoner som bl a vil registrere seg for å få andel i den såkalte Grasrotandelen fra Norsk Tipping må være registrert her. For øvrig kan alle organisasjoner som er frivillige og ikke har kommersielt formål registrere seg. Registeret er direkte søkbart under Brønnøysundregistrene.

Fødselregister, medisinsk  føres av Universitet i Bergen. Forskningsformål.

Førerkortregister – se Autosys.

GAB-registeret – GAB står for grunn-, adresse- og bygningsregister, og var inntil 2009 et sentralt planleggingsverktøy med nøkkelopplysninger om alle landets grunneiendommer. Systemet er nå overtatt av Matrikkelen. Se Eiendomsregister.

Giftinformasjonssentralen – tidligere Giftkartoteket – døgnåpen informasjonstjeneste som kan nås på telefon 22 59 13 00  Les mer her

Gjeldsordningsregisteret  – registrerer gjeldsforhandlinger og avtaler om gjeldsordninger. Kunngjøring av gjeldsforhandlinger skjer elektronisk i  Norsk Lysingsblad hver uke.

Godsregister  hjelperegister for politiet over stjålne gjenstander av stor verdi, ofte våpen og kunstgjenstander.

Gravplassregister – For alle gravplasser føres et kronologisk register over alle gravlagte. Innsyn kreves hos den kommunale kirkeverge. Les mer i  § 19 i forskrift til lov om gravplasser – DIS Norge, som er en organisasjon for slektsforskning, har registrert gravsteder i Norge i base på nettet siden 2004. Du kan søke online her  DIS Norge – Gravminner

Grunnbok. Se Eiendomsregisteret.

Havbruksregisteret  Fiskeridirektoratet fører et sentralt register over konsesjoner og lokaliteter for diverse havbruk (oppdrettsanlegg m.v.). Du kan hente rapporter via nettet.

Helseregistrene  Folkehelseinstituttet fører fem av seks helseregistre.

Hunderegister:  Hundeloven av 2003 har bestemmelse i § 13 om at det kan gis forskrift om at hunder skal merkes og innføres i et eget hunderegister. Det finnes flere private dyreregistre.

Håndverkmestere – søkbar database med 18.000, søk i  Mesterregisteret

Idrettsanleggsregister – register over ca 46.000 idrettsanlegg i Norge, som siden 1992 er ført av Kultur- og kirkedepartementet.

Introduksjonsregister – se  Nasjonalt introduksjonsregister.

Innsamlingskontroll – stiftelse som har til formål å drive kontroll med innsamlinger og ivareta allmennhetens interesser i forbindelse med innsamlingsaksjoner i Norge.  
Innsamlingsregisteretoversikt over organisasjoner som driver innsamling, samt engangsaksjoner. 
Evaluering av lov om registrering av innsamlinger (i regi av Kulturdep.)

Innsideregisteret føres av Oslo Børs, og har kan du søke i lister over primærinnsidere fra alle børsnoterte selskaper og se dagens meldepliktige kjøp og salg.  Søk Oslo Børs

Innsjøregister – se Nedbørfeltsregister

Jegerregisteret  føres av Brønnøysundregistrene på vegne av Direktoratet for naturforvaltning.

Kabel-TV-installatørregister føres av Post- og teletilsynet.

KaranteneregisteretAvgjørelser fra Karantenutvalget om karantene eller saksforbud eller ikke, for politikere som går fra det offentlige til privat virksomhet.

Katteregisteret  Dyrebeskyttelsen i Norge har flere dyreregister.

Kirkens medlemsregister: Personer som hører til Den norske kirke skal registeres i et sentralt medlemsregister, etter bestemmelse i  kirkeloven § 3 nr 10. og § 37.

Kirkegårdsregister  – se gravplassregister
Kjøretøyregister – hent opplysninger om kjøretøy via SMS: Send REGNR <registreringsnr.> til 2282 og du mottar opplysninger som gjelder akkurat da, for det aktuelle kjøretøyet.

Kommunedatabase: Det finnes minst to kommunedatabaser.  NSD i Bergen har en database, og  Vestlandsforskning har en annen base utviklet for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kommunegodkjenningsregister (ROBEK) – godkjenning og kontroll av kommuneøkonomi.

Kommunenes styrevervregister – frivillig register for kommunalpolitikernes styreverv.

Kommunesektorens rapporteringsplikter – søker i Brønnøysund-registeret over ulike plikter.

Kommuneøkonomibase (KOSTRA)  base for nøkkeltall i kommune-stat-rapportering.

Konkursregisteret   – registrerer opplysninger om konkursbo og tvangsavviklingsbo.

Konkurskaranteneregisteret  registrerer personer som er ilagt konkurskarantene.

Kontantstøtteregisteret: Hver kommune skal føre et register til bruk for trygdekontoret i forbindelse med kontroll av kontantstøtteordningen, over alle barn i alderen 1-3 år som har barnehageplass med statlig driftstilskudd.  Se barnehageloven § 8.

Kraftledningsregisteret er et register for registrering av høyspente sterkstrømsledninger, og er opprettet for å kunne tinglyse rettigheter og heftelser på kraftledningene på tvers av grunneiendommer. Føres av tingrettene.

Kreftregisteret  utarbeider statistikk og annen kunnskap om kreft i Norge, basert på registrering av alle krefttilfeller her i landet.

Kremasjonsregister – Ved hvert krematorium føres register over alle kremerte med navn og diverse personalia.  Se kremasjonsforskriften § 35.  Se også Gravregister og forskriftens § 19.

Kunngjøringer – som proklama, gjeldsforhandling, mortifikasjoner og diverse andre kunngjøringer. Søk i  Norsk Lysingsblad.

Kunstnerregisteret  søkbar database med over 5.000 kunstnere, laget av Kulturnett.no

Kunstregister – Kunst i offentlig rom (KORO)

Kvinnebasen  tidligere søkbar database med kompetansedata for over 3000 kvinner, ført av Aetat/NAV, inntil 2008. Søker du kilder, kvinnelige som mannlige, prøv forskerbasen , base over  styrekandidater , som føres av Innovasjon Norge eller styrekandidatbasen som føres av NHO. Oversikt over personer i statsforvaltningen finnes i  Norges Statskalender .

Landbrukets produsentregister  register over alle primærprodusenter og landbrukseiendommer i Norge. Betalingstjeneste.

Legemiddellisten  register over stoffer, droger og preparater som er klassifisert som legemidler av Statens legemiddelkontroll. Du kan også søke i  Norsk Legemiddelhåndbok.

Livsforsikringsregisteret: Forsikringsselskaper plikter å registere alle livsforsikringsavtaler som det inngår. Innsynsrett for forsikringstaker, vedkommendes ektefelle m.v., men ikke for allmennheten etter reglene i forsikringsavtaleloven § 17-2.

Lotteriregisteret føres av Lotteritilsynet (Brønnøysundregistrene har teknisk drift) og har innsynsrett for allmennheten, med unntak for taushetsbelagte opplysninger. I basen kan man se hva ulike foreninger og entreprenører har rapportert inn av lotteri-inntekter. Se forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m § 3-6 .

LOVISA – informasjons- og saksbehandlingssystem for domstolene inneholder bl a lister over berammelser av rettsmøter i alle norske domstoler. De er tilgjengelig på nettstedet for domstolene i Norge . Er du journalist/redaktør kan du søke adgang til den lukkede presseavdeling, med navn på partene i rettsakene. Søknadsskjema for brukernavn og passord sender du til Domstolsadministrasjon.  Skjemaet finner du her.Fra april 2008 er adressen til de impliserte i rettssakene tatt med i form av postnummer bak navnet på aktøren, i en av kolonnene i berammelseslister.

Luftfartshindre – Statens Kartverk fører register over alle hindre for luftfarten i Norge.

Luftfartøyregisteret er et register over norske luftfartøyer, men også et tinglysingsregister for registrering av heftelser m.v. Føres av Luftfartstilsynet. Enhver kan kreve innsyn etter regler i luftfartsloven § 3-20

Løsøreregisteret  tinglysingsregister for rettigheter og pant i løsøre (maskiner, kjøretøy mm.)

Matrikkelen – se Eiendomsregister.

Matrikkelutkast for Norges grunneiendommer (minus noen kommuner) fra 1950 er søkbart og gratis tilgjengelig på nett.

Medieregisteret  føres av det statlige Medietilsynet i Fredrikstad. Registeret ble etablert i 2002 og inneholder informasjon om eierforhold i over 220 aviser, 220 radiostasjoner, 30 TV-stasjoner.

Medisinsk utstyrsregister  søkbart register over medinsk utstyr, produsenter og forhandlere.

Menighetsregister – søk etter meningheter under «Finn menighet» på kirken.no

Mesterregisteret  – søkbar database med over 18.000 håndverksmestere i 65 fag.

Miljøbedriftregister – se EMAS-registeret; (Eco Management and Audit Scheme) er EUs frivillige «fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon». Ordningen er et tilbud til organisasjoner/foretak som ønsker å markedsføre at de har satt seg programfestede mål for å ivareta miljøet i sin produksjon.

Miljøvedtaksregisteret   offentlig register som gir  fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet.Eksempelvis vil registeret inneholde vedtak om prioriterte arter, utvalgte naturtyper, områdevern, artsfredninger, utsetting av utenlandske treslag og rovvilt. Det er mulig å abonnere på vedtak, samt foreta ulike former for søk og å ta ut statistikk.

Momsregister   Merverdiavgiftsloven har ingen egne regler om innsyn, og dermed er det offentlighetslovens regler som gjelder. Det gis normalt muntlig svar på om en virksomhet er registrert eller ikke. Krev innsyn etter offentleglova § 9. Se også: Nektes innsyn i momsregisteret.

Mortifikasjoner – kunngjøringer i Norsk Lysingsblad (elektronisk).

Motorvognheftelsesregisteret  tinglysingsregister for rettighet og pant i motorkjøretøyer.

Motorvognregister – se Autosys.

Musikkbransjeregister  se Musikkinformasjonssenteret på nett.

Mønsterregister – se  Designregisteret

Nasjonalt introduksjonsregister – NIR – register som føres av utlendingsmyndigheter over personer som søker bosettingstillatelse og norsk statsborgerskap, og som har rett og plikt til norskopplæring. Etablert 1.10.2005.

Naturbasen  kartbasert base over områder som er vernet, eller foreslått vernet, etter naturvernloven og viltloven m.m.m.

Naturlegemidler  oversikt over godkjente naturlegemidler hos Statens Legemiddelverk.

Navnregister – søk geografiske og historiske navn  her – søk stedsnavn  her

Nedbørsfeltregister  – REGINE er den nasjonale hydrografiske inndelingen av vassdragene i Norge.

NOU-register – lenker til Norges Offentlige Utredninger.

Næringslivets rapporteringsplikter – søk i Brønnøysundregistrenes oversikt over ulike plikter som næringslivet har til å rapportere.

Offentlige kunngjøringer – se databaser hos Norsk Lysingsblad over kunngjøringer om proklamaer, gjeldsordninger, mortifikasjoner og andre diverse kunngjøringer.

Oljedata – sokkelkart, data om lete- og utvinningstillatelser m.v. i Oljedirektoratet.

Oppgaveregisteret  gir løpende oversikt over næringslivets oppgaveplikter til det offentlige.

Ord- og navnregistre  søk i diverse databaser hos Norsk Språkråd.

Pantebokregister.  Et sentralt elektronisk pantebokregister for tinglyste dokumenter på grunneiendommer (Grunnboka) er under etablering i Ullensvang. Eksisterende pantebokdokumenter bør være skannet i løpet 10-12 år.

Partiregisteret  oversikt over registrerte politiske partier og deres hovedstyrer mm.

PartiinntektsregisteretAlle politiske partier plikter hvert år å sende inn regnskap over inntekter til partiets organisasjonsledd til et eget register, som føres av Statistisk Sentralbyrå.

Pasientregister  statistisk informasjon om virksomheten ved norske sykehus.

Passregister føres av det enkelte politidistrikt. Innsyn reguleres etter offentlighetsloven, se bl a lovens § 2 – Selv om bilde eventuelt unntas, kan innsyn kreves for registerkortets tekst.

Patentregister  Patentstyret fører register over patenter som er søkt og godkjent.

Petroleumsregisteret  – føres av Oljedirektoratet og inneholder rettigheter og heftelser til utvinningstillatelser og installasjoner. Registeret er offentlig etter  forskrift om Petroleumsregisteret § 1-4

Plantesortregisteret føres av Plantesortnemnda og viser de sorter av jord- og hagebruksvekster som er godkjent for klassifisering og/eller er rettsbeskyttet i Norge.  Se lovbestemmelse her.

Politiets fotoregister – Kripos fører et sentralt fotoregister for politiet, etter samme regler som for registrering av fingeravtrykk. Ingen allmenn innsynsrett.  Les mer

Politikerregister  – Stortinget har eget register for representantenes verv, biinntekter m.v., og opplysninger gis av ekspedisjonen v/ Bjørn Skantz tlf 23 31 35 61 – Flerekommuner har liknende registre, og KS har etablert et felles, frivillig  styrevervregister . Et nettsted med tlf/adr til politikere nasjonalt og i større byer  finner du her. Fra våren 2008 har NRK Brennpunkt åpnet «Politikerbasen».  Du finner den her.

Politiske partier – se  Partiregisteret .

Postadresseregister – elektronisk postadressebok ved Posten Norge.  Søk her.

Privatarkivregister føres av Riksarkivaren over registre som er tatt vare på av offentlige og private oppbevaringsinstitusjoner.

Produktregisteret  Statens sentrale register over kjemiske produkter.  Les mer og les om dine innsynsrettigheter i  produktkontrolloven §§ 9 og 10.

Proklamaer – kunngjøringer om proklama i Norsk Lysingsblad (elektronisk).

Prospektregisteret – register i Brønnøysund over prospekter som etter verdipapirhandelloven skal utarbeides ved tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer som rettes til 100 personer eller flere i det norske verdipapirmarkedet, og gjelder et beløp på minst 100 000 euro beregnet over en periode på 12 måneder.

Radioamatørregisteret  liste med over 5400 lisensierte radioamatører, med kallenavn, personnavn og adresse, føres av Post- og teletilsynet.

Radiostasjonsregisteret – føres av Medietilsynet i Fredrikstad, også med eierinformasjon.

Redaksjonslederbasen – opprettet 2007 av Norsk Redaktørforening for å lette rekruttering av kvinnelige ledere i redaksjonene. Basen er åpen for begge kjønn.

Register for utøvere av alternativ behanding  – register over utøvere og organisasjoner. Se også  forskriften § 9 og merknad til bestemmelsen.

Regnskapsførerregisteret  Kredittilsynet fører register over autoriserte regnskapsførere.

Regnskapsregisteret i Brønnøysund mottar årsoppgjør med regnskap, beretning og revisjonserklæring fra alle regnskapspliktige selskaper. Du kan også kreve innsyn hos selskapet selv så snart regnskapet er framlagt på generalforsamling, etter  regnskapsloven § 8-1 m.v. Stiftelser leverer regnskaper til fylkesmennene, men fra 1.1.2005 til Stiftelsestilsynet i Førde.

Reinmerkeregisteret  søkbart register for reinmerker ført av  Reindriftsforvaltningen.

Reservasjonsregisteret – Brønnøysund-register for personer om vil reservere seg mot uønsket markedsføring per telefon eller post.

Reseptregisteret statistikk over bruken av legemidler på resept i Norge. Her kan du finne informasjon om antall brukere av et bestemt legemiddel eller en legemiddelgruppe. Dataene kan fordeles på kjønn, alder og geografisk tilhørighet. 
Rettighetsregisteret gir en oversikt over hvem som har leterett og rett til å utvinne  mineraler, og hvilke mineraler retten gjelder. Dette registeret føres og oppbevares ved Bergvesenet i Trondheim. Foreløpig er registeret ikke elektronisk, men informasjon kan innhentes på telefon 73 90 40 50.

Rettssaker, berammingslister – Er du journalist/redaktør kan du søke atilgang til domstolenes pressetjenester med informasjon om når rettsakene går (berammingslistene) for alle tingretter og lagmannsretter. I tillegg inneholder sidene rettsavgjørelser og tiltaler fra domstoler med elektroniske pressemapper ( se hvem her). Vær obs på at ikke alle domstoler deltar i ordningen og at noen deltar med rettsavgjørelser, men ikke med tiltaler.  Søknadsskjema for brukernavn og passord sender du til Domstolsadministrasjon.  Skjemaet for søknad om tilgang til pressetjenester. 

Revisorregisteret – Kredittilsynet fører register over registrerte og statsautoriserte revisorer og revisjonsselskaper. Registeret er offentlig etter  revisorloven § 10-3

RISK-registeret gir opplysning om det såkalte RISK-beløp for aksjer som årlig fastsettes av likningsmyndighetene, og har betydning for gevinst eller tap på solgte aksjer ved inntektslikning.

Saknetregister – Kripos fører et sentralt politiregister over saknete eller antatt døde personer. Ingen allmenn innsynsrett.  Les mer

Samvirkelagsregister – Alle samvirkelag er forpliktet til å føre register over medlemmene og størrelsen på deres andel i laget. Registeret er tilgjengelig for alle, på samvirkeforetakets kontor, på samme måte som aksjonærregistre. Foretaket kan motsette seg at registeret kopieres i sin helhet.  Se samvirkeloven § 18.

Savnetregister  – privat nettsted under navnet Norsk Savnetregister, der folk kan registrere savnede biler, båter og andre gjenstander.

Schengen-registeret: Innenfor Schengen-systemet føres et sentralt register (SIS) med opplysninger om personer og gjenstander, med hjemmel i lov om Schengen informasjonssystem. Kriminalpolitisentralen fører den norske del av SIS, som kalles SIRENE. Det er ikke allmenn innsynsrett i registeret, mens den registrerte i begrenset grad har innsyn i egne data.

Selskapsregister – se  Enhetsregisteret og  Foretaksregisteret

Sidegjøremålregister for dommere  Domstoladministrasjonens register over dommeres sidegjøremål.

Sjøulykker – se Ulykker til sjøs. 

Skattelisten er register over enkeltpersoners og over selskapers skattelikning. Listene er etter bestemmelser i 2004 tilgjengelig på papir ved likningskontorene og på Skatteetatens hjemmesider i tre uker om høsten. Mediene kan kreve innsyn i bestemte personer eller selskapers skattelisteopplysninger også etter at utleggingsperioden er over, etter bestemmelse i  § 12 i Skattedirektoratets retningslinjer

Skipsbyggingsregisteret  Norsk Ordinært Skipsregister.

Skipsregister-historisk  skipsregisteret ved Bergens Sjøfartsmuseum inneholder opplysninger om alle norske damp- og motorskip over 100 brt siden 1820.

Skipsregister NIS-NOR  registre for ordinær registrering, men også tinglysingsregistre for registrering av eierskap, heftelser m.v., både i skip og i skip under bygging.

Skoleregister  Norsk Skoleinformasjon gir adresser og telefoner til til barnehager, grunnskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, universiteter mm, samt studentsamskipnader mv.

Småbåtregisteret  Det offentlige sentrale register for fritids- og småbåter i Fredrikstad er nedlagt. Redningsselskapet har i stedet opprettet et småbåtregister i Trondheim. På nettstedet til registeret kan du bl a finne oversikt over stjålne båter.

Sprøyteromadgangsregister: Etter  midlertidig lov om prøveordning med sprøyteromkan kommune med godkjent sprøyteromsordning føre register for hvem som skal ha adgang til sprøyterommet.

Statskalenderen  søkbar database som oppdateres hvert kvartal over statlige institusjoner, embeter, embets- og tjenestemenn m.m. Utgis også som bok hvert år. Databasen tilgjengelig på abonnement, med brukernavn og passord.

Stortingets politikerregister for registrering av verv, biinntekter m.v. er ikke  tilgjengelig på nett. Opplysninger fås ved henvendelse til Stortingets ekspedisjonskontor, Bjørn Skantz tlf 23 31 35 61

Stedsnavnregisteret  føres av Statens Kartverk.  Les mer

Stiftelsesregisteret – sentralt register over stiftelser i Norge, etablert 2009 av Stiftelsestilsynet i Førde. Per mai 2010 var det ca 8.200 stiftelser registrert. Stiftelsene er også registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Straffe- og politiregisteret (SSP) føres av politiet, og her er ingen allmenn innsynsrett. Den enkelte registrerte har partsinnsynsrett.  Les mer

Straffesakregisteret (Strasak) er et politiregister over alle registrerte straffesaker som politiet etterforsker og påtaler. Ingen allmenn innsynsrett.  Les mer

Styrevervregisteret – frivillig register opprettet av KS, der kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter kan gi informasjon om ulike roller som nøkkelpersoner i kommuner innehar.

Svartebokregister – register over kjente svartebøker i Norge.

Sykkelregisteret føres av Falck og har mer enn 500.000 sykler registrert. Gir statistikk.

Telefonkatalogen  generelt nettsøk på personer, firmaer og nummer.  Telefonkataloger fra mange land,  se her

Telefonkatalog regjeringskvartalet  alfabetisk nettsøk etter etternavn.

Teletilbyderregister føres av Post- og teletilsynet.

Testamentregister – et register som føres av tingrettene i domstolenes databasesystem LOVISA, og som registrerer alle innleverte private testamenter i Norge. Det registreres kun hvem som har levert inn testamentet og ved hvilket domstolkontor. Det er ikke innsyn i registeret eller testamentene.

Tillatelsesregister – oversikt over hvilke offentlige tillatelser som kreves innenfor ulike bransjer og virksomheter i Norge, er en del av Brønnøysund-registrene.

Tiltalebeslutninger fra påtalemakten til domstolene blir lagt ut i de lukkede pressemappene i en del domstoler fra våren 2010. Du finner oversikt over  hvilke domstoler det er her .

Tolkeregister – et nasjonalt register med informasjon om tolker og deres kvalifikasjoner. Registeransvarlig er UDI.

Trudomssamfunn: Fylkesmennene fører register over trudomssamfunn som har latt seg registrere med virksomhet i fylkets kommuner.

TV-registeret – føres av Medietilsynet i Fredrikstad, også med eierinformasjon.

Tuberkuloseregisteret  Folkehelseinstituttet overvåker sykdommen i Norge.

Ulykker til sjøs – Sjøfartsdirektoratet registrerer sjøulykker i en databank kalt DAMA (DAtabank for sikring av MAritime operasjoner. Personskader ved sjøulykker registreres i egen database kalt PUS (PersonUlykke Systemet). Se informasjon  her

Utdanningsregister  – Norsk Skoleinformasjon gir adresser og telefoner til til barnehager, grunnskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, universiteter mm, samt studentsamskipnader mv.

Utslipp  Statens forurensningstilsyns eget nettsted om norske utslipp.

Vaktvirksomhetsregister – føres av politidistriktet over virksomheter som er godkjent for å drive privat vaktvirksomhet etter vaktvirksomhetsloven.  Stortinget har vedtatt at det skal opprettes et sentralt elektronisk register, men dette er ennå ikke gjennomført.

Valutaregisteret: Etter  valutaregisterloven § 3 skal det føres et sentralt elektronisk register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge. Formålet er bekjempelse av kriminalitet m.v., og det gjelder ikke allmenn innsynsrett. Loven trådte i kraft 1. januar 2005.

Varemerkeregister  Patentstyret fører register over registrerte varemerker.

Verdipapirregister: Lov om registrering av finansielle instrumenter regulerer virksomheten for verdipapirregistre.  Se verdipapirregisterloven § 8-2.

Vernepliktregisteret – sentralt register på Hamar med telefonnummer 63 51 58 00. Gir opplysninger om identifiserbar person har avtjent førstegangstjeneste eller ikke, eventuelt om overføring til siviltjeneste. Ved flere like navn må personen identifiseres med fødselsnummer.

Videogramregisteret: Alle videogram som skal omsettes i næring i Norge skal være registrert i et videogramregister i Statens Filmtilsyn.  Se film- og videogramloven § 11.

Viltregister  liste over registreringspliktige viltarter ved felt vilt eller funn av dødt vilt.

Virkesrettregister skal føres for hver statsallmenning over eiendommer med tilliggende virkesrett etter statsallmenningsloven. Registeret er grunnlag for manntall ved valg av allmenningsstyre.

Våpenregisteret føres elektronisk og sentralt siden 1. januar 2003. Alle opplysninger i registeret «kan unntas fra offentlighet» etter  våpenloven § 31 fjerde ledd.