Vegdirektør: Graver-utvalget avdekket ikke lovbrudd

Fungerende vegdirektør Lars Aksnes sier de tar kritikken fra Graver-utvalget på største alvor, og beklager på det sterkeste de feil og mangler ved Statens vegvesen som utvalget påpekte. Imidlertid mener de deler av kritikken fra Pressens offentlighetsutvalget mangler hold i Graver-rapporten.

For kort tid siden avga Pressens offentlighetsutvalg en uttalelse der de etterlyste strakstiltak fra Statens vegvesen etter Graver-utvalgets kritikk av innsynspraksisen i Statens vegvesen. Graver-utvalget ble nedsatt som en direkte følge av VGs avsløringer om de hemmeligholdte ulykkesrapportene. Her er svaret fra fungerende vegdirektør Lars Aksnes:

«Viser til e-post av 19. juni med uttalelse fra Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg i forbindelse med Graver-rapporten.

Graver-utvalget har gitt Statens vegvesen kritikk for manglende åpenhet knyttet til våre ulykkesanalyserapporter. Denne kritikken tar jeg på største alvor, og jeg beklager på det sterkeste de feil og mangler ved vår organisasjon utvalget peker på.

I deres epost heter det at Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg ønsker tilbakemelding på hvilke konkrete tiltak Vegvesenet nå setter i gang for å bedre innsyns- og åpenhetspraksisen i etaten. Her er min tilbakemelding på det:

  • Vår praksis knyttet til deling av UAG-rapporter ble endret både i februar og i mai i fjor. Disse midlertidige endringene har sørget for den åpenheten og det samvirke med aktørene som Graver-utvalget mener er nødvendig og som er uttrykt fra aktørene.
  • Vi jobber nå med å gjøre retningslinjene permanente. Grunnen til at det tar litt tid, er blant annet fordi det må skje i samspill med en rekke andre aktører utenfor Vegvesenet.
  • Samme dag som Graver-utvalget la fram sin rapport instruerte jeg etatens regionvegsjefer om å sørge for at meroffentlighet blir praktisert i alle innsynssaker.
  • En intern gruppe har nå fått i oppdrag å jobbe med å gå igjennom hele Graver-utvalgets rapport. Den har fått en klar føring på at målet med arbeidet er å sørge for større åpenhet. Den skal blant annet komme med forslag til hvordan vi skal følge opp anbefalingene fra Graver-utvalget, og hvordan vi skal få implementert dets anbefalinger i vår organisasjon. Gruppen ledes av regionvegsjef Torbjørn Naimak.
  • Videre har jeg gitt et konkret oppdrag til vår ansvarlige avdeling (HR- og administrasjonsavdelingen) om å ta ansvar for oppfølging av Graverutvalgets anbefalinger for journalføring og arkivering -noe skal kunne bidra til bedre mulighet for innsyn fra offentligheten. Opplæringsbehov i hvordan rettspleien fungerer skal også vurderes av denne avdelingen og de er også bedt om å komme med forslag til hvordan vi kan ta tak i utfordringer knyttet til ledelse og vår kultur.

Vedlagt dette brevet følger vårt brev til Samferdselsdepartementet hvor vi orienterer om fremdriftsplan for oppfølging av anbefalingene fra Graver-rapporten og status for arbeidet innen 15. august. I tillegg vedlegger jeg mandatet for det interne prosjektet som skal følge opp den nevnte rapporten.

Jeg har stor forståelse for at Graver-rapporten, og den kritikken som fremsettes mot Statens vegvesen, er av interesse for Pressens offentlighetsutvalg. Men jeg mener det er viktig å påpeke noen forhold ved to av påstandene dere fremsetter i henvendelsen til oss.

Dere skriver følgende: «Pressens offentlighetsutvalg mener rapporten fra Graver-utvalget vitner om så alvorlige lovbrudd i retten til innsyn, at den bør resultere i strakstiltak hos Statens vegvesen.».

Det er ikke riktig at Graver-utvalget har avdekket at Vegvesenet har begått «alvorlige lovbrudd», slik dere skriver. Det er en svært alvorlig anklage jeg forventer Pressens offentlighetsutvalg trekker tilbake umiddelbart. Jeg gjør oppmerksom på hva Graver-utvalget skriver i sitt sammendrag, på side 8 i rapporten: «Utvalget har vurdert om den mangelen på åpenhet som ble praktisert innebærer brudd på lover, eller av andre grunner fremstår som særlig alvorlig. Utvalget har ikke funnet klare brudd på lovbestemmelser.».
På samme side i rapporten kan man lese: «Selv om det utvalget har funnet ikke fremstår som særlig alvorlig, fremstår det likevel som klart uheldig.». På side 7 i rapporten heter det: «Når det gjelder forholdet til pressen og allmenheten mener utvalget at den restriktive praksis var uheldig, men ikke ulovlig.».

Den andre påstanden dreier seg om følgende fra deres epost: «Ved å holde tilbake dybdeanalyser om dødsulykker på norske veier (UAG-rapportene) har etterlatte, politi, domstol og mediene gått glipp av helt sentral informasjon.».

Graver-utvalget skriver på side 8 i sin rapport følgende: «Siden den relevante informasjonen i UAG-rapportene stort sett allerede var kjent for politiet, og dermed aktørene i straffesaker etter dødsulykker, kan utvalget heller ikke si at det var særlig alvorlig å begrense politiets tilgang til rapportene.».
Med Graver-utvalgets rapport som kilde, kan jeg ikke se at det er dekning for påstanden om at politi og domstol har «gått glipp av helt sentral informasjon».

Videre heter det i deres epost: «For mediene har vegvesenets hemmelighold ført til en dårligere nyhetsdekning både av de aktuelle dødsulykkene, og den totale dekningen og uavhengige kontrollen av Vegvesenets ansvar for sikkerheten på norske veier. Dermed har også samfunnsdebatten manglet en vesentlig kilde.».

Gjennom flere år har forskjellige medier fått innsyn i UAG-rapporter som igjen har dannet grunnlag for redaksjonelt stoff. Dessuten har våre årsrapporter om funnene i UAG-arbeidet rutinemessig blitt presentert for presse og andre interesserte i tillegg til at de har ligget åpent tilgjengelig på Vegvesenets hjemmeside, vegvesen.no. På side 17 i Graver-utvalgets rapport står blant annet følgende: «Utvalget viser til at pressen ved flere anledninger har hatt artikler om det forebyggende arbeidet som UAG gjør og gjennom sitt arbeid har fått tilgang til rapporter.»

Når dette er sagt: La det ikke herske tvil om at jeg er enig med Graver-utvalget i at vi ikke har vært gode nok på å dele innholdet i UAG-rapportene med samfunnet rundt oss, og det derfor er grunn til å kritisere oss for manglende styring, ledelse og rutiner knyttet til dette arbeidet. Det er utvilsomt at vi skulle ha vært flinkere overfor pårørende til å informere om rapportene og deres mulighet for å få innsyn i dem.
Men vi har ifølge Graver-utvalget altså ikke brutt noen lover.»

Med vennlig hilsen og ønske om en god sommer

Lars Aksnes, sign
Fungerende vegdirektør for Statens vegvesen

Vedlegg:
Brev til Samferdselsdepartmentet av 2/7-15
NOtat, oppfølging av Graverutvalgets rapport – mandat for arbeidet 

Pressens offentlighetsutvalg mener rapporten avdekker såpass store svikt i praktiseringen av innsyn, at det innebærer et brudd på offentleglova. Men vi ser at uttalelsen er så nært koblet opp mot Graver-rapporten at det kan leses som deres konklusjoner. Det var ikke hensikten, utvalget beklager dette, og har justert uttalelsen slik at det tydeligere fremgår at dette er våre synspunkter.