Sivilombudsmannen krever raskere klagebehandling

En gjennomsnittlig saksbehandlingstid på to til tre uker er ikke i tråd med kravet om behandling "uten ugrunnet opphold". Dette fastslår Sivilombudsmannen i en nylig avsagt uttalelse.

Sivilombudsmannen mener Fylkesmannen i Oslo og Akershus bruker for lang tid på å avgjøre klager over avslag på innsyn, og ber om en gjennomgang og skjerping av rutiner. Dette framgår av en nylig avsagt uttalelse som ble avgitt etter representanter fra Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund ba Sivilombudsmannen se nærmere på Fylkesmannens praksis for klagebehandling.

I brevet fra Offentlighetsutvalget ble det vedlagt flere eksempler på at klagebehandlingen hos Fylkesmannen hadde tatt fra to til fem uker. I uttalelsen fastslår ombudsmannen at en normal saksbehandlingstid på to til tre uker, «vanskelig kan aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for behandling». Det understrekes også at manglende ressurser, enten på grunn av variasjon i antall ansatte eller variasjon i saksmengde, ikke er god nok grunn til å utsette saksbehandlingen.

Sivilombudsmannen minner videre om at det stillest stilles strenge krav til hurtighet, også i saksbehandlingen av klager over avslag på innsyn:

«Jeg har i tidligere saker gitt uttrukk for at hensynene bak kravet til saksbehandlingstid også gjør seg gjeldende ved klagebehandling av avslag på innsyn. Det er først ved klagevedtaket at det foreligger en endelig avgjørelse av spørsmålet om innsyn, og innsyn er ofte en nødvendlig forutsetning for å gjøre andre rettighetheter gjeldende. (…) Jeg har i tidligere saker (se bla. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsierhurtinghet ved alle trinn ved behandlingen av innsynssakene.»

Ombudsmannen presiserer at klageinstansen har en selvstendig plikt til å følge opp de saksbehandlingsskrittene som settes i gang i forbindelse med behandlingen av innsynssaken, for å sikre at ikke denne trekker ut.

Les hele uttalelsen fra Sivilombudsmannen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *