Nasjonalmuseet hemmeligstempler juridisk betenkning

Nasjonalmuseet gir ikke innsyn i den juridiske betenkningen som konkluderer med at museet ikke har plikt til å utarbeide søkerlister. Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund har påklaget avslaget.

Nasjonalmuseet nekter å gi ut de juridiske betekningene som ligger til grunn for at samtlige søkere på stillingen som direktør, ble lovet full konfidensialitet. Da Norsk Presseforbund ba om innsyn i betekningen, var svaret at deler av denne ble til før den nye loven trådte ikraft, mens resten av dokumentene er interne dokumenter som unntas etter Offentleglova § 15(2). I avslaget legges avgjørende vekt på hensynet til fortrolighet mellom advokat og klient:

«Det er Nasjonalmuseets oppfatning at Nasjonalmuseet har behov for å kunne ha en fortrolig korrespondanse med sine advokater i spørsmålet om det skal opprettes søkerlister for den utlyste direktørstillingen i denne saken. Etter Nasjonalmuseets syn reiser innsyn i advokatkorrespondanse dessuten prinsipielle spørsmål i forhold til fortroligheten av korrespondanse mellom advokat og klient som tilsier at det bør foreligge tungtveiende grunner for å utøve meroffentlighet», skriver stiftelsen i et eget brev til Presseforbundet.

Offentlighetsutvalget i Norsk Pressforbund har påklaget avslaget, og hevder juridiske vurderinger av et organs forhold til offentleglova, samt hvordan de ulike bestemmelsene skal praktiseres, ikke kan unntas som et internt dokument etter § 15(2). Utvalget påpeker at denne bestemmelsen kun gir hjemmel for å unnta råd og vurderinger om hvordan et organ bør stille seg i en sak, og at det stilles krav om at unntak er påkrevd av hensyn til en forsvarlig ivertagelse av offentlige interesser.
I klagen uttrykkes også bekymring for at «Nasjonalmuseet avdekker så sviktende kunnskaper om offentleglova, som saksbehandlingen rundt ansettelsen av ny direktør tyder på.»

Hvis Nasjonalmuseet opprettholder avslaget, vil klagen sendes videre for behandling i Kultur- og kirkedepartementet, som er Nasjonalmuseets nærmeste overordnede organ ( offentleglova § 32(1)).

Les svaret fra Nasjonalmuseet, og klagen fra Offentlighetsutvalget.