Klage ga innsyn i kommunerevisjonsrapport

NRK Østlandssendingen ved journalist Kjell Vesje fikk først nei da han ba om å få se rapporten fra Kommunerevisjonen om Oslo kommunes rehabiliteringssenter i Altea. Da Vesje påklaget avslaget, fikk han til slutt innsyn.

Journalist i NRK Østlandssendingen Kjell Vesje kontaktet først Kommunerevisjonen for å få innsyn i en rapport om Oslo kommunes sykehjemsprosjektet i Altea i Spania. Svaret han fikk var da at hele rapporten var unntatt offentlighet som følge av taushetsplikt for revisorer etter kommuneloven § 78 nr. 7. Som støtte for at dette ga grunnlag for hemmelighold, ble det vist til et brev fra Kommunal- og regionaldepartementet til Norges Kommunerevisorforbund av 09.04.2010.

Vesje tok da kontakt med mottakeren av rapporten Omsorgsbygg, som også er ansvarlig for sykehjemsprosjektet, og krevde innsyn. Omsorgsbyggs første svar var at rapporten måtte unntas offentlighet «med samme begrunnelser som Kommunerevisjonen». Vesje var uenig, og påpekte blant annet i sin klage at kommunelovens § 78 nr. 7 kun gjelder revisorer. Etter en fornyet vurdering, slik de er pålagt ved klage, ga Omsorgsbygg innsyn i rapporten, med unntak av enkelte navn som var unntatt som følge av taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 (1).

I rapporten fra Kommunerevisjonen får Omsorgsbygg kritikk for ikke å ha informert godt nok om forsinkelser og mangler ved byggingen. Les mer på NRK Østlandssendingen – Holdt tilbake informasjon om Altea-saken.