Ja til mer åpenhet i idretten

Pressens Offentlighetsutvalg berømmer Norges idrettsforbunds initiativ for mer åpenhet i idretten. Her er innspill til å bli enda bedre.

Pressens offentlighetsutvalg (POU) uttaler:

POU er glad for at Norges Idrettsforbunds (NIFs) åpenhetsutvalg i rapporten «Innsyn, åpenhet og tillit» ser at formålet med offentlighetsloven er overførbar til idretten. POU mener at idrettens organer nå kan gripe muligheten for å sette nye viktige standarder for private organisasjoner, som har store deler av sin virksomhet offentlig finansiert.

Dette vil kunne gi det beste utgangspunktet for en åpnere og tydeligere idrettsbevegelse.  Gjennom større gjennomsiktighet vil tilliten øke blant medlemmer og frivillige – og i samfunnet generelt.

POU mener at forslagene fra NIFs åpenhetsutvalg er flere skritt i riktig retning. POU vil imidlertid også påpeke svakheter i forslagene, og ta til orde for en enda sterkere bevisstgjøring og muligheten for å gå foran som et godt forbilde for sammenlignbare organisasjoner, før forslagene endelig vedtas av idrettens egne organer.

VG har rettet søkelyset mot manglende åpenhet i idretten gjennom en omfattende artikkelserie. Dette ble fulgt opp av klare krav fra sittende idrettsminister, Linda H. Helleland, om større åpenhet – sett i lys av at storparten av idretten er offentlig finansiert (87 prosent).

Men kravet om å åpne opp kom faktisk langt tidligere: Sannheten er at det snart er ti år siden idrettens høyeste organ, idrettstinget, selv satte krav til sine egne styrende organer om å legge til rette for større åpenhet, ved å legge offentlighetslovens prinsipper til grunn for egen virksomhet (2007).

VGs artikkelserie har demonstrert at dette ikke er etterlevd. Én av årsakene til at dette viktige vedtaket fra 2007 ikke er tilstrekkelig fulgt opp, er trolig at idrettsstyret den gangen innsnevret vedtaket til å omhandle medlemsorganisasjonens behov for bedre informasjon.

Dette mener POU var og er et altfor snevert utgangspunkt.

Som NIF selv understreker baserer norsk idrett i stor skala seg på frivillighet. Den frivillige innsatsen er estimert til hele 18,5 milliarder kroner (2013-tall). Å ettergå styrende organers disposisjoner vil også være et frivillig arbeid, som de færreste menige medlemmer har ressurser til. Da idrettens høyeste organ vedtok at offentlighetslovens prinsipper skal legges til grunn, er det grunn til å tro at hensikten bak vedtaket ikke bare var medlemsintern informasjon, men også å legge til rette for allmennheten, i praksis norsk presse og medier. Det er fra en opplyst presse de fleste medlemmer og frivillige i norsk idrett vil ha mulighet til å følge med på disposisjoner gjort av egen organisasjon.

Desto viktigere er det at NIF, etter betydelig press, i mai satte ned et åpenhetsutvalg, som leverte sin rapport «Innsyn, åpenhet og tillit» i oktober. (Ansvarlig statsråd har i den forbindelse også vært tydelig på at utvalgets i sitt arbeid måtte legge til grunn også åpenhet overfor allmennheten, ikke bare innad i medlemsorganisasjonen).

Dette mener POU om de konkrete forslagene:

Idretten har i flere år offentliggjort sakslister-, dokumenter og protokoller. Dette er en god praksis POU er glad for fortsetter. Vi vil gi honnør til NIF som i større grad enn andre, sammenlignbare organisasjoner har lagt til rette for denne type innsyn.

Det er gledelig at det etableres innsynsrett i løpende avviksrapporteringer.

At det nå foreslås rett til innsyn i bilag etter begjæring fra tredjeperson, er positivt og helt nødvendig for at offentligheten skal ha mulighet til å vite konkret hvordan offentlige midler brukes.

Det er positivt at det foreslås at idrettsstyrets beslutning om å offentliggjøre sine egne og generalsekretærens reiseregninger må bli fast praksis.

POU vil imidlertid bemerke at dersom innsyn skal nektes av personvernhensyn og av konkurranse/forretningsmessige hensyn, må dette ikke være en strengere praksis enn den som følger av reglene i forvaltningsloven. Fritt definert «personvern», kan fort bli et smutthull for hemmelighold.

POU vil også oppfordre til at åpenheten rundt reiseregninger og bilag ikke bare gjelder fra dags dato, men også går tilbake i tid – innenfor rimelighetens grenser.

POU registrerer at NIFs åpenhetsutvalg mener at journalføring vil være uforholdsmessig ressurskrevende. De framholder at det skal være mulig å ivareta hensyn til åpenhet på en god måte uten at idretten skal ta i bruk administrative krav som offentlig forvaltning er underlagt.

POU vil påpeke at om man ønsker en reell innføring av offentlighetslovens prinsipper, må en offentlig journal foreligge. Med dagens raske teknologiske utvikling vil det være atskillig mindre ressurskrevende å innføre dette. Vi antar at også idrettsorganisasjonene selv trenger oversikt over inn- og utgående korrespondanse, slik at det kanskje bare er snakk om å tilpasse et eksisterende system. POU vil derfor appellere til idrettsforbundet om å foreta en ny vurdering av offentlig journal.

I og med at man årlig nå vil redegjøre for hvordan åpenhet praktiseres og utviklingen av dette, vil en målsetting om å føre journal kunne sette en ny gullstandard for andre private organisasjoner hvor storparten av virksomheten er offentlig finansiert.

 

Kontaktpersoner:

Medlem av Pressens Offentlighetsutvalg, Lajla Ellingsen, tlf 951 98 717

Leder av Pressens Offentlighetsutvalg, Siri Gedde Dahl, tlf 975 25 118