Etterlyser tiltak etter Graver-kritikk

Pressens offentlighetsutvalg (POU) etterlyser strakstiltak fra Statens vegvesen som følge av Graver-utvalgets rapport.

Pressens offentlighetsutvalg (POU)  er et utvalg nedsatt av Norsk Presseforbunds styre for å sikre og styrke offentlighetsprinsippet i Norge. Utvalget avgir jevnlig uttalelser i spørsmål og saker som gjelder åpenhet og innsyn i samfunnet.

Pressens offentlighetsutvalg uttaler:

Pressens offentlighetsutvalg mener rapporten fra Graver-utvalget vitner om så alvorlige inngrep i retten til innsyn, at den bør resultere i strakstiltak hos Statens vegvesen.

Sammen med VGs avsløringer om de hemmeligholdte ulykkesrapportene, dokumenterer Graver-utvalget vesentlige mangler både i praktiseringen av og kunnskapen om offentleglova. Selv om Graver-utvalget ikke konkluderte med lovbrudd, er det utvalgets oppfatning at den praksis rapporten beskriver, er klart i strid med grunnprinsippene i offentleglova.

For mediene har vegvesenets hemmelighold ført til en dårligere nyhetsdekning både av de aktuelle dødsulykkene, og den totale dekningen og uavhengige kontrollen av Vegvesenets ansvar for sikkerheten på norske veier. Dermed har også samfunnsdebatten manglet en vesentlig kilde.

Utvalget mener det er positivt at fungerende veidirektør nå sier at åpenhet om UAG-rapporten er eneste farbar vei for Vegvesenet. Samtidig mener utvalget det er viktig at Vegvesenet tar tak i den hemmeligholdskulturen som både VG og Graver-utvalget har beskrevet og dokumentert. Dette gjelder ikke bare de konkrete UAG-rapportene, men også manglende journalføring og arkivering av e-poster, ingen praktisering av meroffentlighet og uklar ledelse uten klare signaler om at offentleglova skal følges.

Utvalget merker seg Graver-utvalgets rapportering om at ansatte i UAG-utvalget oppfattet at det ble gitt en instruks fra direktoratet om å «snakke bort» eventuelle anmodninger om innsyn. Dette er i så fall et uttrykk for en ukultur som er lite forenlig med praktisering av offentleglova og offentlighetsprinsippet.

Utvalget ser alvorlig på de forholdene som nå har kommet frem, og vil oppfordre Vegvesenet til å sette i gang strakstiltak for å endre på en kultur der åpenhet og innsyn aktivt motarbeides på ledelsesnivå. Det bør iverksettes opplæring av ansatte og ledelsen i korrekt journalføring, offentleglova og offentlighetsprinsippet, og ledelsen bør ta et særlig ansvar for å skape en kultur der man ser på åpenhet om faglig uenighet og feil som et gode, framfor noe som må gjemmes vekk.

Pressens offentlighetsutvalg ber om en tilbakemelding fra Statens vegvesen på hvilke konkrete tiltak man setter i gang for å bedre innsyns- og åpenhetspraksisen i etaten.

Hele rapporten fra Graver-utvalget.

Les svaret fra Vegdirektoratet: Bestrider at Graver-utvalget vitner om lovbrudd

Kontaktperson:

Tom Erik Thorsen, nestleder i Offentlighetsutvalget, 932 87 967
Kristine Foss, jurist i Norsk Presseforbund, 48 11 02 68.