PFUs uttalelse i First House-klagen

Et enstemmig Pressens Faglige Utvalg felte tirsdag Aftenposten for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

(PFUs konklusjoner i de andre sakene som var oppe til behandling tirsdag kan sees her. )

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en kommentarartikkel i Aftenposten der avisens politiske redaktør stilte spørsmål, med utgangspunkt i et innlegg i Dagens Næringsliv, om PR-firmaet First House hadde oppdrag fra «kinesiske interesser». I artikkelen forekom formuleringen «Imidlertid kan gode, men ubekreftede rykter fortelle at «kinesiske interesser» har leid inn First House til kampanjen mot Thorbjørn Jagland og Nobelkomiteen.»

Klager er First House, som anfører brudd på to punkter i Vær Varsom-plakaten. Det gjelder både kravet om kildekritikk og kontroll av opplysninger og punktet om rett til samtidig imøtegåelse. Klager mener at anonyme kildeangivelser og manglende dokumentasjon innebærer et presseetisk overtramp. Klager mener også at manglende mulighet til samtidig imøtegåelse av en så alvorlig påstand, ikke kan aksepteres.

Aftenposten avviser klagen. Avisen vedgår at den påklagede formuleringen var uheldig og at den også kunne oppfattes som en faktisk påstand, men viser til at man i en kommentarartikkel må akseptere at det fremmes et polemisk angrep. Avisen anfører at det er pressens oppgave å stille viktige samfunnsspørsmål til debatt også på en provoserende måte, som i det foreliggende tilfellet. Avisen mener artikkelen utløste en rett til tilsvar, men ikke til samtidig imøtegåelse.

Pressens Faglige Utvalg slutter seg uten forbehold til Aftenpostens argumentasjon om kommentarens frie rolle i journalistikken, noe heller ikke klager har bestridt, men tvert imot understreket at dette ikke er grunnlaget for klagen.

Klager mener imidlertid at den manglende synliggjøringen av kildegrunnlaget for påstanden om oppdrag for «kinesiske interesser», og manglende dokumentasjon, må innebære et presseetisk overtramp. Utvalget deler ikke dette synet, og viser til at det i den frie kommentaren må finnes et stort spillerom også for krasse og usaklige kommentarer, og ubehagelige og provoserende spørsmål. Utvalget legger til grunn at Aftenposten ? basert på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, som sier at opplysninger som gis er korrekte – hadde vurdert denne sentrale opplysningen slik at den kunne publiseres som en faktisk opplysning. Det vises også til at den påklagede kommentaren står i en kontekst som det må forutsettes at leseren oppfatter. Utvalget mener derfor det ikke foreligger brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kildekritikk og faktakontroll.

Den samtidige imøtegåelsesretten skal sikre at den som utsettes for sterke beskyldninger, skal få mulighet til å ta til motmæle. Utvalget vil nok en gang få understreke at faktiske opplysninger i kommentarartikler ikke er unntatt fra dette prinsippet. At en faktisk påstand framsettes i en artikkel som er merket «kommentar», gjør den ikke nødvendigvis mindre belastende for den som rammes. At den rettes mot noe eller noen som besitter betydelig direkte eller indirekte innflytelse, kan være en vurderingsfaktor, men er i det foreliggende tilfellet ikke avgjørende. Påstanden om at kinesiske oppdragsgivere har leid inn First House for å sverte Thorbjørn Jagland og Nobelkomiteen, er så konkret og rammende at Aftenposten skulle gitt klageren mulighet til å kommentere den – samtidig. At avisen i ettertid var villig til å beklage det påklagede ordvalget, oppveier ikke det opprinnelige overtrampet.

I Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 heter det i første setning: «De som utsettes for sterke beskyldninger, skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

På dette punkt har Aftenposten brutt god presseskikk.

Oslo, 23. septemeber 2014

Alf Bjarne Johnsen,

Alexandra Beverfjord, Henrik Syse,

Martin Riber Sparre, Reidun Førde, Tone Angell Jensen

Debatten ble overført på Journalisten, og kan sees i opptak her.

I dagens PFU-møte ble det også behandlet en klage fra Christian Kråkenes mot NRK (Hordaland), TV 2, Bergens Tidende og Bergensavisen. Klagen gjaldt hvorvidt NRK Hordalands, TV 2s, Bergens Tidendes og Bergensavisens medlemskap i den næringspolitiske interesseorganisasjonen Bergen Næringsråd er i strid med Vær Varsom-plakatens punkter 2.2 (redaksjonell integritet og troverdighet) og 2.3 (redaksjonell habilitet/dobbeltroller).

PFUs konklusjoner i de andre sakene som var oppe til behandling tirsdag kan sees her.