Spørsmål og svar

Er det noe du lurer på om PFU? Kanskje finner du svaret her.
Hvis ikke, send epost til pfu@presse.no.

 

Koster det noe å klage? Nei, det er gratis.
Trenger jeg advokat for å klage? Nei, det gjør du ikke.
Hvor lang tid tar det fra jeg sender inn en klage til den er avgjort i PFU? Dette kan varierer fra sak til sak, avhengig av hvor rask klager og innklaget er med sine tilsvar. Men gjennomsnittlig behandlingstid ligger på tre til fire måneder. PFU har ikke møter i juli.
Kan PFU behandle saker som ikke er klaget inn? Ja. I tillegg til den ordinære klageadgangen har Norsk Presseforbunds generalsekretær en  initiativrett. Det vil si at generalsekretæren på eget initiativ kan be utvalget behandle saker av stor prinsipiell interesse, eller saker hvor det er rimelig å gi den eller dem saken gjelder, bistand til å fremme den. Også generalsekretæren er avhengig av samtykke.
Kan jeg be om anonym behandling i PFU? Ja, det kan du. Det er et mål for PFU å ha størst mulig åpenhet, men anonymitet vil bli innvilget når det er gode grunner for det. Det innklagede medium, sekretariatet og utvalget må alltid vite hvem som klager og som er direkte berørt av den påklagede publiseringen.
Kan mediene skrive hva de vil? Ja, det er trykkefrihet i Norge. Det betyr at en redaktør kan publisere hva han eller hun vil i sitt medium, men kan risikere straff etter norsk lov og/eller felling i Pressens Faglige Utvalg (PFU).
Kan en avis nekte å trykke leserinnlegget mitt? Ja, en redaktør har rett til å bestemme hva som skal publiseres og ikke publiseres. Det finnes ingen trykkeplikt og ingen har krav på å få sine meninger på trykk. Unntaket gjelder tilsvarsretten, det vil si at de eller den som er utsatt for angrep snarest mulig skal få adgang til tilsvar.
Hva er PFU? Et frittstående og ikke-statlig klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonenene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). De fleste europeiske land har lignende ordninger.
Hvorfor er pressen satt til å vokte seg selv? Ut fra prinsippet om frihet og uavhengighet kan ikke pressen overføre denne oppgaven til staten.
Hva er forskjellen på etikk og juss? Presseetikk og medienes selvdømmeordning må ikke forveksles med rettslige standarder og domstolsbehandling. Avgjørelser i ett system kan ikke uten videre påberopes i det andre. Både regelverk og prosesser er vidt forskjellige. Fellende uttalelser i PFU innebærer for eksempel ikke at berørte redaksjoner i etterkant kan avkreves dekning av saksomkostninger.
Kan jeg klage et medium inn for retten? Ja, du kan saksøke et medium for ærekrenkelse (injurie, forbrytelse som består i å krenke en annens æresfølelse, eller opptre på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte) eller for brudd på privatlivets fred.  Begge forhold reguleres av Straffeloven.  Det er svært få slike saker i Norge, og nesten alltid er etikken strengere enn jussen.
Hvilken straff får mediene? Mediene får ikke noen straff i form av bøter. Et brudd på god presseskikk betyr at mediene må publisere en fellende uttalelse på godt synlig plass, samt merke publiseringen på nett.
Kan man anke en avgjørelse i PFU? Nei, det kan man ikke. Vedtaket er endelig.
Kan jeg klage inn ting skrevet på blogger? Ja, det kan du dersom de er knyttet til medier som er omfattet av klageordningen.
Jeg vil ha mitt navn fjernet fra nettet, hva gjør jeg? PFU kan ikke pålegge noen medier å fjerne innhold. Vi oppfordrer til å ta kontakt med redaksjonene. Det er ulik praksis hvordan redaksjonene forholder seg til spørsmålet om sletting. Her kan Også Datatilsynets slettmeg-tjeneste  er et sted å henvende seg.
Kan avisene slette nettkommentarene mine? Ja, det kan de. Det er opp til redaktøren å bestemme hva som skal publiseres eller ikke. Ingen har krav på å få sine meninger på trykk.
Hva skjer med medier som blir felt i PFU? Når mediet har brutt god presseskikk, skal mediet publisere PFUs uttalelse slik at den blir kjent for flest mulig.
Har dere en oppdatert liste over alle norske aviser? Du finner oppdaterte lister over alle medier i Norge i Medietilsynets medieregister.
Hva med pressekort? Da må du ta kontakt med Norsk Journalistlag (NJ), eller Norsk Redaktørforening (NR) og/eller Fagpressen .
Kan hvem som helst klage? I utgangspunktet ja, men hvis du selv ikke er part i saken, må det  foreligge samtykke fra direkte berørte parter.
Kan en journalist skrive om meg uten samtykke? Ja, mediene kan omtale alt og alle så lenge det ellers er innenfor pressens egne etiske retningslinjer (Vær Varsom-plakaten).