Vil ikke omgjøre innsynsvedtak

Til tross for et fire siders brev fra Nittedal kommune med argumentasjon for at et klagevedtak skal omgjøres, fastholder Fylkesmannen i Oslo og Akershus at dokumentene er offentlige.

presse.no/offentlighet har tidligere omtalt en sak hentet fra Varingen.no om at Nittedal kommune vil overprøve Fylkesmannen i en innsynssak. Da Varingen fikk medhold av Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at avslag på innsyn var i strid med offentlighetsloven, skrev Nittedal kommune et fire siders brev til Fylkesmannen med argumentasjon for at vedtaket burde omgjøres. Hovedbegrunnelsen fra kommunen var vedtaket ville legge urimelige føringer for framtidig saksbehandling. I et svarbrev til kommunen fastholder Fylkesmannen sitt vedtak om at dokumentet er offentlig. I samme brevet stiller Fylkesmannen spørsmål ved om kommunen egentlig har anledning til å be om at et vedtak fra klageinstansen skal omgjøres, og viser til at omgjøring er en adgang som tilligger klageinstansen selv.

Les hele brevet fra Fylkesmannen her.

Les brevet fra Nittedal kommune her.