Snudde etter klage til Sivilombudsmannen

Etter journalist og medlem av Offentlighetsutvalget, Vegard Venli tok saken opp med Sivilombudsmannen, vil Kunnskapsdepartementet likevel behandle klager over avslag på innsyn i dokumenter ved universiteter og høyskoler.

Fram til nå har Kunnskapsdepartementet ment at klager over avslag på innsyn, skal behandles av det enkelte universitets eller den enkelte høyskoles interne klagenemnd. Flere journalister har reagert på dette, ettersom dette er en nemnd opprettet for studentenes klagesaker, noe som både står i lovteksten og som er presisert i forarbeidene til Universitets- og høyskoleloven. Det var imidlertid kun en som benyttet seg av klageretten. Journalist i Varingen og medlem av offentlighetsutvalget, Vegard Venli mener ordningen foruten å være ulovlig, også stred med prinsippet om en uavhengig behandling av klagesaker, og tok saken opp med Sivilombudsmannen. Underveis i behandlingen hos Sivilombudsmannen snudde Kunnskapsdepartementet og gjorde det klart at de nå likevel – etter gjeldende lovgivning – vil behandle denne type klager. Med andre ord – får du avslag på innsyn fra universiteter og høyskoler, er det nå departementet som skal behandle klagen.

Her stiller Sivilombudsmannen flere kritiske spørsmål til Kunnskapsdepartementet.
Her er Kunnskapsdepartementets første svar til Sivilombudsmannen, før de gjør helomvending.