Sivilombudsmannen slår ned på pressereglement

Nok en gang har Sivilombudsmannen måttet slå hardt ned på en offentlig institusjons forsøk på å begrense ansattes ytringsfrihet.

Sivilombudsmannen fastslår i en uttalelse avsagt i sommer at ledelsen på en grunnskole har begått alvorlige inngrep i en læreres ytringsfrihet. I den samme uttalelsen oppfordres ledelsen til å gå gjennom sitt pressereglement i lys av ombudsmannens uttalelse.

Saken gjaldt en lærer som hadde engasjert seg gjennom leserinnlegg, folkemøter og foreldremøter i en debatt om nedleggelse av skolen hun selv var ansatt på. Skoleledelsen ga gjennom oppslag på skolen og via andre kanaler klart uttrykk for at ansattes syn i debatten skulle fremmes gjennom «personalets kanaler», og at lærerne ikke skulle bruke sin arbeidsplass som en «kamparena».
Av et svarbrev fra kommunen til Sivilombudsmannen står det følgende: «Imidlertid var og er det rådmannens og grunnskoleleders holdning at lærere vanskelig vil kunne bli oppfattet som privatpersjoner når de opptrer på sin arbeidsplass på et foreldremøte. Og dersom det er riktig, vil det i gitte tilfeller kunne være grunnlag for begrensninger i ytringsfriheten.»

Sivilombudsmannen kommer med flere prinsipielt viktige påminnelser om ansattes ytringsfrihet, og henviser til at han i flere uttalelser de senere år har lagt til grunn at en arbeidsgiver ikke har adgang til å reagere på en ansatts ytringer, med mindre det foreligger en åpenbar risiko for skade på arbeidsgiverens legitime og saklige interesser.»
Det understrekes at ytringsfriheten gjelder også forhold som hører inn under arbeidsområdet og som berører forholdet til arbeidsgiveren, og at offentlig ansatte har et vidt spillerom – både i form og innhold – for offentlig å gi uttrykk for sin mening, også om forhold på egen arbeidsplass. Det påpekes at ansattes ytringer i denne type saker kan være et gode for kommunen.

Ombudsmannen går også spesielt inn på følgende bestemmelse i kommunens pressereglement:

«I egenskap av publikum og bruker av kommunale tjenester bør de ikke uttale seg om eget arbeidsområde, egen etat. I alle forhold må de ivareta sin lojalitetsplikt til kommunen.»
Dette er ifølge ombudsmannen i strid med de føringene som blant annet er gitt fra Stortinget om at «arbeidsgivere må tåle et visst nivå av offentlig kritikk fra egne ansatte og lære seg toleranse for uenighet og kritikk».

Ombudsmannen viser til kommunens sigaler om å gjennomgå pressereglementet, og ber om at denne skjer lys av de signaler som gis i uttalelsen, og at nytt reglement forelegges Sivilombudsmannen.
Les mer om uttalelsen i utdanning.ws

Les hele uttalelsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *