Sivilombudsmannen kritisk til hemmelighold av forskningsresultater

Helse- og omsorgsdepartementet mente sammenlignende studier av ulike legemidler mot benskjørhet måtte unntas offentlighet fordi de inneholdt taushetsbelagte forretningshemmeligheter. Sivilombudsmannen er kritisk til avgjørelsen, og ber om en ny vurdering av flere sentrale punkter i saken.

Sivilombudsmannen er kritisk til at Helse- og omsorgsdepartementet nekter å offentliggjøre en sammenlignende studie av ulike legemidler mot benskjørhet. Dette fremgår av en uttalelse foranlediget av Norsk Osteoporoseforenings klaget over manglende innsyn i den aktuelle studien. Fagforeningen hevdet saken var av stor interesse for pasienter med benskjørhet. Helse- og omsorgsdepartementet mente saken måtte unntas som taushetsbelagte forretningshemmeligheter etter legemiddelloven, og hevdet det ikke forelå «sterke samfunnsmessige hensyn» for å gjøre unntak fra taushetsplikten. Overfor Sivilombudsmannen argumenterte departementet dessuten med at hensynet til en ensartet innsynspraksis i EU/EØS-området, tilsa at studiene skulle unntas.

Sivilombudsmannen mener det er knyttet begrunnet tvil til om studiene i det hele tatt er underlagt den aktuelle taushetsbestemmelsen, og ber departementet foreta en ny vurdering av dette. Ombudsmannen finner også at departementets argumentasjon på spørsmålet om det foreligger sterke samfunnsmessige hensyn, lemner tvil om alle relevante hensyn er vurdert, og ber også her om en ny vurdering. Sivilombudsmannen er videre svært kritisk til at hensynet til ensartet innsynspraks skal føre til at studiene unntas, og viser til at dette uansett må veies opp mot «hensyn som taler for offentliggjøring, feks pasienter og legers behov for informasjon, og verdien av fri meningsbryting i det offentlige rom om de ulike legemidlenes virkning.» Sivilombudsmannen understreker at saken illustrerer at en informert debatt i tidsskrifter som Osteoporose og andre steder vanskeliggjøres når viktig grunnlag for diskusjonen holdes hemmelig, slik som her er tilfelle.

Les hele uttalelsen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *