Protester mot regelverket om ny Havarikommisjon

Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund møtte 6. april 2005 Stortingets samferdselskomité, og protesterte på forslagene til offentlighetsreglene for den nye Havarikommisjon i Ot.prp. nr. 50 (2004-2005). NR og NP mener forslagene vedrørende taushetsplikt og dokumentoffentlighet oppstiller unødvendige restriksjoner, og ønsker heller at vernet mot sanksjoner fra arbeidsgiver ble sterkere. Du kan lese mer er om dette her.