Olje- og energidepartementet klaget inn for Sivilombudsmannen

Bergens Tidende har klaget Olje- og energidepartementet inn for Sivilombudsmannen etter å ha blitt nektet innsyn i en juridisk vurdering fra Regjeringsadvokaten.

Journalist Vidar Ystad i Bergens Tidende har klaget Olje- og energidepartementet (OED) til Sivilombudsmannen etter å ha blitt nektet innsyn i en juridisk vurdering fra Regjeringsadvokaten.
Dokumentet fra Regjeringsadvokaten inneholder vurderinger av økonomiske disposisjoner foretatt av en nå avgått departementetsråd. Departementet nekter innsyn med henvisning til offentleglova § 15(1) – at dokumentet er innhentet fra et underordnet organ til bruk for den interne saksbehandlingen, og at det er nødvendig å unnta opplysningene for å sikreforsvarlig interne avgjørelsesprosesser.

Ystad er ikke enig i at dette unntaket kan anvendes på det aktuelle dokument, og påpeker blant annet at «dei råd og vurderingar som eventuel kan gje grunnlag for å nekte innsyn, må gjelde (politiske) vurderingar og råd om famtidige val og avgjerder departementet står overofr, ikkje tolking av eit regelverk i departementet og om praksis har vore i samsvar med eller i strid med eit slik regelverk.»

I klagen vises det også til at det er knyttet betydelig offentlig interesse til hvordan departementet og regjeringsadvokaten vurderer og håndterer regelverket i OED, og at innsyn vil forhindre feiltolkninger og spekulasjoner av saken.

Ystad opplyser til presse.no/offentlighet at Sivilombudsmannen har bedt om å få oversendt de unntatte dokumenter fra OED. Sivilombudsmannen vil ut i fra dette vurdere om det er grunnlag for å kritisere OED for praktiseringen av offentleglova.

Les hele klagen fra Bergens Tidende.