Nesna kommune kritiseres for dårlig møtekultur

Nesna kommune mener åpne budsjettdiskusjoner vil svekke grunnlaget for de gode løsningene. Sivilombudsmannen er kritisk og mener kommunenes praksis strider med møteoffentlighetsprinsippet.

Dette fremgår av en nylig avsagt uttalelse fra Sivilombudsmannen – en uttalelse Sivilombudsmannen selv tok inititativ til etter å ha lest om dårlig møtekultur i Helgelands Blad, der det fremgikk at kommunen avholdt budsjettmøter bak lukkede dører.

Sivilombudsmannen ba kommunen redegjøre nærmere for det rettslige grunnlaget for lukking av dørene, og for sin praksis rundt lukkede dører i slike forberedende møter. I svarbrevet skriver kommunen blant annet at budsjettmøtet ble lukket fordi «et åpent arbeidsmøte ville ville ført til mindre åpen diskusjon, noe som kan svekke grunnlaget for å komme frem til gode løsninger.» Som rettsgrunnlag for beslutningen om å lukke dørene ble det vist til «Reglement for folkevalgte organer i Nesna kommune» der det er fastsatt at forberedelse av saker som gjelder økonomiplan og årsbudjett skulle holdes for lukkede dører.

I sin uttalelse viser Sivilombudsmannen til møteoffentlighetsprinsippet som utslag av et grunnleggende demokratisk prinsipp. Det understrekes at kommunelovens hovedregel om åpne dører er et uttrykk for betydningen av å gi allmennheten innsyn i forhandlingene og debattene i folkevalgte organer. Om betydningen av møteoffentlighetsprinsippet uttaler han følgende:
«Det er nødvendig for at borgerne skal få innsyn i, kunnskap om og forståelse for hvordan det offentlige styrer. Det bidrar også til å gi de vedtak som treffes legitimitet og det styrker borgernes tillitt til de politiske beslutningene som tas.»

Sivilombudsmannen konkluderer med at vedtak om lukkede dører må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle: «En så vidtrekkende regelmentsbestemmelse om lukking av dører samsvarer ikke med de formål som ligger til grunn for lovens møteoffentlighetsprinsipp.» På bakgrunn av dette blir kommunen bedt om foreta en kritisk gjennomgang av sitt eget regelverk.

Les hele uttalelsen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *