Medhold i Lagmannsretten om rett til miljøinformasjon

I flere år har Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) forsøkt å få ut skriftlig kartinformasjon om gammel og biologisk mangfoldig skog i Oslomarka. Til tross for at Miljøklagenemnda i 2008 konkluderte med at Løvenskiold hadde plikt til å utlevere den etterspurte informasjonen etter miljøinformasjonsloven § 16, nektet Løvenskiold å gi ut alle opplysningene.

Løvenskiold gikk rettens vei, og fikk medhold fra tingretten (les om behandlingen i tingretten på Dagbladet.no) i at deler av opplysningene måtte regnes som forretningshemmeligheter etter miljøinformasjonsloven § 17, og derfor kunne unntas.

Naturvernforbundet anket avgjørelsen til Lagmannsretten, som 18 august d.å. ga naturvernerne fullt medhold i at den aktuelle informasjonen ikke er å anse som forretningshemmeligheter, men tvert i mot informasjon samfunnet har krav på i kraft av miljøinformasjonsloven § 16. Saken er ikke bare en viktig seier for offentlighetsprinsippet, men også prinsipiell ettersom det er første gangen retten til miljøinformasjon etter miljøinformasjonsloven prøves for domstolene.

Løvenskiold er ifølge Dagbladet.no både skuffet og overrasket over utfallet i lagmannsretten, og skal ha opplyst at han vurderer om det er grunnlag for å anke dommen til Høyesterett.

Les mer om saken på Dagbladet.no. Her finner du hele dommen fra lagmansretten.