Medhold i klage over NOKAS-referatforbud

Høyesteretts kjæremålsutvalg ga journalistene medhold i klagen over referatforbud fra vitneforklaringer i NOKAS-saken. I forbindelse med forhandlinger om straffeutmåling ble det nedlagt totalforbud mot å referere fra forklaringen til David Toskas mor. Begrunnelsen var at moren fryktet for identifisering av familiemedlemmer, og derfor skal ha nektet å forklare seg dersom det ikke ble nedlagt forbud. Tre journalister klaget på kjennelsen, blant annet fordi de mente forbudet bygget på feil lovanvendelse idet referatforbud ble brukt som vilkår for å avgi forklaring.

I kjennelsen får journalistene medhold i at det er store betenkeligheter ved å akseptere at det nedlegges referatforbud som motytelse for vitneforklaring. Kjæremålsutvalget legger til grunn at det i en sak som NOKAS-saken – «med særlig tungveiende hensyn for offentlighet og innsyn» – ikke kan aksepteres et fullstendig referatforbud. Det understrekes at«tungtveiende hensyn til offentlighet og innsyn i rettspleien tilsier at allmennheten får innsyn i de vurderinger og det grunnlag valget av reaksjon i forhold til David Toska – tidsbestemt straff eller forvaring – måtte bli bestemt ut fra. » Utvalget finner derfor at referatforbudet i denne saken ikke kan gå lenger enn det som er nødvendig for å beskytte privatlivets fred, jf. domstolloven § 129 annet ledd bokstav b, jf. § 125 første ledd bokstav b.

På bakgrunn av dette konkluderer kjæremålsutvalget med at referatforbudet begrenses til det som er nødvendig for å unngå identifikasjon av David Toskas nærstående. Resten av forklaringen kan følgelig refereres. Les hele kjennelsen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *