Må offentliggjøre hemmelig saksliste

Etter klage fra Bergensavisen ved journalist Anders Haga må Bergen kommune frigi en hittil hemmelig saklist for byrådet i Bergens byrådskonferanse den 7.12. 2009. Klagen har tatt nesten ett år å behandle. Kommuen erkjenner "at tiden har løpt fra det som kan kalles ugrunnet opphold."

Etter klage fra Bergensavisen ved journalist Anders Haga må Bergen kommune frigi en hittil hemmelig saklist for byrådet i Bergens byrådskonferanse den 7.12. 2009. Dette fastlår Fylkesmannen i Hordaland i en avgjørelse. Klagen har tatt nesten ett år å behandle. Kommuen erkjenner «at tiden har løpt fra det som kan kalles ugrunnet opphold.»

Begrunnelsen for at kommunen avslo innkravet, var at sakslisten tilhørte et «forberedende møte til byrådsmøtet, og at det ikke blir fattet noe vedtak». I sin rettslige begrunnelse, viste kommunen til offentleglova § 14 jfr. § 16, siste ledd, annet pkt.

Først oktober, nesten ett år etter at kommunen nektet innsyn, fikk Fylkesmannen oversendt klagen. 11 november fattet Fylkesmannen vedtak om at klagen tas til følge, og at innsyn skulle gis.

Fylkesmannen var uenig med kommunen at sakslisten kunne unntas etter § 16 siste ledd, og mente innsyn i denne type dokumenter fullt ut reguleres av offl. 16(1) 1 pkt bokstav b der det fremgår at sakslister til møter i folkevalgte organ i kommuner og fylkeskommuner ikke kan unntas som interne dokumenter. På bakgrunn av dette konkluderte Fylkesmannen med at kommunen manglet rettslig grunnlag for hemmeligholdet.