Kraftselskap omfattet av offentleglova

NRK Møre og Romsdal har fått medhold fra Fylkesmannen på at vi har krav på innsyn i tre av de største kraftselskapene i Møre og Romsdal. Som følge av klage fra NRK-journalist Øyvind Johan Heggestad har Fylkesmannen fastslått at kraftselskapene Tafjord Kraft AS, Nordmøre Energiverk AS (NEAS) og Tussa Kraft AS er omfattet av offentleglova.

Alle de tre kraftselskapene er tilnærmet 100 % offentlig eid. Gjennom sitt eierskap har kommunene samlet avgjørende innflytelse i de ulike styrene. Dette gjør at selskapene er omfattet av offentleglova etter lovens § 2 (1) bokstav c. Avgjørende for denne vurderingen er likevel om selskapene er utsatt for konkurranse, slik at de må unntas fra loven etter § 2 (2). Dersom selskaper skal unntas på grunn av konkurranse, må konkurransen gjelde mer enn halvpartene av selskapenes virksomhet ( hovedsakelig), den må komme fra samme marked som selskapene driver i (direkte), og selskapene må være i en reell konkurransesituasjon, dvs. ikke få noen fordeler som private aktører ikke har ( på samme vilkårl).

Fylkesmannen foretar en grundig gjennomgang av konkurransesituasjonene for de fire selskapene, og konkluderer med at ingen av dem oppfyller vilkårene for å unntas fra offentleglova på grunn av konkurranse. Nedenfor følger en kort oppsummering:

Tafjord Kraft AS. Selskapet har to formål: Utøvelse av eierskap i nærmere angitte selskap og levering av rådgivning, konsulentvirksomhet og tjenesteyting. For sin utøvelse av eierskap er selskapet i en monopolsituasjon. For den andre virksomheten er situasjonen at selskapet i hovedsak leverer til sine datterselskaper. Dette betyr at Tafjord Kraft AS i realiteten har full råderett over kjøper/mottaker. Hovedfunksjonen til Tafjord Kraft er å ivareta datterselskapenes behov. Det betyr at selskapet ikke er i en reell konkurransesituasjon. Fastslår også at mor- og datterselskap skal vurderes for seg i vurderingen av om de er underlagt offentleglova når de er selvstendige selskaper . Om et selskap er konkurranseutsatt betyr det ikke at hele konsernet er det.

Tussa Kraft AS. Selskapet hevdet morsselskapet måtte identifiseres med det konkurranseutsatte datterselskapet – dvs. fordi datterselskapet var utsatt for konkurranse, måtte også morsselskapet være det. Dette fikk de ikke støtte for fra Fylkesmannen. I vurderingen av om Tussa Kraft AS på selvstendig grunnlag måtte unntas av på grunn av konkurranse, var det i likhet med Tafjord Kraft avgjørende at selskapet i hovedsak leverte til sine datterselskapet og hadde som hovedfunksjon å ivareta disses behov.

NEAS – driver både energinett, kraftproduksjon, kraftomsetning, bredbånd, TV, telefoni og annen (uspesiefisert) virksomhet. Ettersom nettvirksomheten ikke er konkurranseutsatt, blir spørsmålet hvor stor andel denne utgjør av den totale virksomheten. Etter å ha sett nærmere på driftsinntektene, driftsresultatene, driftsmidler og antall ansatte, konkluderte Fylkesmannen med at dette utgjorde størstedelen av NEAS virksomhet. NEAS driver følgelig ikke hovedsakelig i konkurranse med andre.