Fremdeles hemmelige skoletall

Til tross for at Sivilombudsmannen flere ganger har uttalt seg kritisk til Kunnskapsdepartementets tolkning av taushetsplikten, nekter departementet å gi ut statistikk over hvor mange elever som har fått fritak fra deltakelse på nasjonale prøver.

Saken gjelder innsyn i statistikk for Nittedal kommune om lever som hadde fått fritak fra deltakelse på nasjonale prøver de siste fem årene. Kunnskapsdepartementet mener statistikk der antallet fritatte elever er mellom 1 og 4 må unntas som følge av taushetsplikten, på grunn av faren for identifisering av enkeltelever som har fått fritak. I sin siste uttalelse om saken sier Sivilombudsmannen at koblingsfaren departementet viser til kun er teoretisk, og at han har vanskelig for å se at det er holdepunkter for å tro at det er noen realistisk mulighet for at det vil skje en slik kobling mellom statistikken og enkeltelever. Dermed konkluderer ombudsmannen nok en gang med at de aktuelle tallene etter hans syn ikke er taushetsbelagte.

Venli opplyser til presse.no/offentlighet at han nå har anmodet Kunnskapsdepartementet om å gi ut de aktuelle opplysningene, men har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding.

Relaterte saker:
Skoletall fremdeles hemmelig

Tvilsomt hemmelighold
Strid om offentlige skoletall