Etterlyser klarere regler for møteoffentlighet

I et brev til Kommunal - og regionaldepartementet etterlyser offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund en presisering av kommunelovens bestemmelser om adgang til å lukke møter.

I et brev til Kommunal – og regionaldepartementet etterlyser offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund en presisering av kommunelovens bestemmelser om adgang til å lukke møter.

Etter dagens bestemmelse i kommuneloven § 31 nr.3 kan et folkevalgt organ lukke dørene ved behandling når «hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette.»

Både stortingspolitikere og pressen ønsker en presisering av denne regelen fordi man ser at usikkerhet rundt dette spørsmålet er uheldig for demokratiet, og at det fører til lukking av møter i større grad enn nødvendig.

Endring av regelen er allerede utredet i Innst.O.nr.8 (1996-1997), og ønsket om en endring ble sist tatt opp under endringen av kommuneloven i 2009. Ett år etter at Kommunal- og forvaltningskomiteen vedtok at spørsmålet igjen skulle utredes er det enda ikke fremmet noe forslag fra departementet. I innstillingen fra Kommunal – og forvaltningskomiteens flertall heter det:

?Dette flertallet viser til at hovedregelen er at møter i folkevalgte organer holdes for åpne dører. Dette flertallet vil understreke at allmennhetens adgang til møter i folkevalgte organer er grunnlaget for levende demokrati og nødvendig for at rettssikkerheten ivaretas. Lukking av møter skal være en unntaksordning, noe som også fremgår av § 31 som åpner for at møter i spesielle tilfeller kan lukkes.

Dette flertallet mener det er behov for at det materielle grunnlag for lukking må presiseres i selve loven. For å sikre en mest mulig enhetlig praksis og for å skape større klarhet, ber dette flertallet Regjeringen legge fram forslag til endring av § 31. Dette flertallet viser til at spørsmålet om presisering av § 31 flere ganger er utredet, senest av offentlighetslovutvalget, jf. NOU 2003:30. ?

(Hentet fra Innst.O. nr. 62 (2008-2009))

Les hele brevet fra offentlighetsutvalget her.