Boligstiftelse må gi innsyn

Etter klage fra Øksnesavisa må Øksnes Boligstiftelse gi fullt innsyn i sin virksomhet, også tilbake i tid. Dette har Fylkesmannen i Nordland bestemt.

For snart ett år siden, ba journalist i Øksnesavisa, Tommy Hansen, om innsyn i flere dokumenter fra boligstiftelsen. Innsynskravet omfattet blant annet dokumenter for perioden 2004-2007. Stiftelsen nektet først å svare, og hevdet den ikke var omfattet av offentleglova. Avisa oversendte da saken til Fylkesmannen som en klage over avslag på innsyn. Ettersom kravet også gjaldt dokumenter tilbake i tid, ble det nødvendig å vurdere om den gamle offentlighetsloven gjaldt for stiftelsen.
I et svarbrev, seks måneder etter klagen ble oversendt, fastholder stiftelsen at den ikke er bundet av innsynsrettten, verken etter gammel eller ny offentleglov. Stiftelsen viser til at det ikke har mottatt noen form for driftstilskudd fra kommunen siden 1997, og at det driver sin virksomhet som et privat selskap.

Etter en grundig gjennomgang konkluderer Fylkesmannen med det motsatte – at stiftelsen er omfattet av både gammel og ny lov. Avgjørende for Fylkesmannen er at stiftelsen er opprettet av Øksnes kommune, kommunen oppnevner styret og at den har som formål å ivreta kommunale oppgaver. Dessuten gjør det faktum at Øksnes kommune har overført en betydelig boligmasse til stiftelsen, og derigjennom tilførte stiftelsen store verdier til stiftelsen, at den ikke er i reell konkurranse med private aktører.

Fylkesmannen mener også samfunnent har en opplagt rett til å få innsyn i stiftelsen: «Det faktum at Øksnes boligstiftelse ved opprettelsen ble satt til å forvalte betydelige offentlige verdier gjennom den boligmassen som ble overført fra kommunen, er etter Fylkesmannens syn i seg selv et argument for offentlig innsyn, slik at allmennehten gis mulighet til å se hvordan disse verdiene blir forvaltet. Dette hensynet må gjelde selv om stiftelsen over tid har økt sin boligmasse gjennom oppkjøp eller nybygging,» står det i avgjørelsen.

Avgjørelsen fra Fylkesmannen i Nordland.