Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Unntak etter § 26(4) – unntak for forskningsideer m.v

KLAGE OVER AVSLAG PÅ INNSYN

Avslaget er begrunnet med at det gjelder opplysninger om forskningsideer /forskningsprosjekt i en sak som gjelder økonomisk støtte eller rådgivning fra det offentlige i forbindelse med et forskningsprosjekt.

Vi ønsker å påklage dette.

§ 26 (4) sier følgende:

«Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om forskingsidear og forskingsprosjekt i sak som gjeld økonomisk stønad eller rådgjeving frå det offentlege i samband med forskingsprosjekt.»

For det første gjelder avslaget kun opplysninger, dvs. § 26(4) gir ikke hjemmel til å unnta hele dokumenter. Og det må være snakk om opplysninger knyttet til en sak som gjelder økonomisk støtte eller rådgivning fra det offentlige.

Videre kreves det, for å kunne unnta, at det er snakk om konkrete opplysninger om et forskningsprosjekt/en idé, man kan altså ikke unnta opplysninger som kun henviser til et prosjekt eller en ide. Det vises i denne forbindelse til Justisdepartementets rettleder til offentlighetsloven (G-2009-419), punkt 8.20:

«Med forskingsidear er meint både presentasjonar av tema som nokon lanserer som aktuelle å forske på og meir konkrete planar der ein skildrar kva ein ynskjer å oppnå og liknande. Opplysningar som gjeld sjølve forskingsprosjekta vil mellom anna omfatte førebelse forskingsresultat, metodar ein nyttar, finansieringskjeldene og meir detaljerte skildringar av framgangsmåtane og liknande. Unntaket vil omfatte begge desse gruppene av opplysningar, men derimot ikkje opplysningar som berre seier at eit bestemt forskingsprosjekt eksisterer, utan at det går fram noko meir konkret rundt prosjektet.»

Dette betyr at finansieringsplan, framdriftsplan mv. ikke kan unntas alene, det må være opplysninger i disse som sier noe om selve prosjektet.

Vi stiller spørsmål ved om disse vilkårene er oppfylt og ber om en ny vurdering på bakgrunn av det vi har nevnt over.

Videre skal det vurderes merinnsyn etter § 11, dvs. man skal foreta en avveining mellom de hensynene som begrunner unntaket (hensynet til å verne om prosjekt og ideer før de er offentlig kjent) og offentlighetenes interesse i prosjektet.  Er det knyttet stor offentlig interesse til prosjektet eller ideen, er dette et tungt argument for innsyn. Etter vårt syn er opplysningene vi har etterspurt av betydelig offentlig interesse, vi ber derfor om at man vurderes merinnsyn på nytt.

Minner om kravet om at klager også skal vurderes uten ugrunnet opphold, jf. Offl. § 32(3). Sivilombudsmannen har i flere uttalelser lagt til grunn at dette betyr rask behandling. Et grunnleggende hensyn bak offentlighetsprinsippet som er forankret i grunnloven er at man skal få innsyn mens en sak har aktualitet, dette taler også for en rask avklaring ved klage.

Tilbake til "Klag på 1-2-3"