Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Du nektes innsyn pga. løfte om konfidensialitet

KLAGE OVER AVSLAG

Viser til avslag på innsyn i kontrakt. Avslaget er begrunnet med at partene har inngått en konfidensialitetsklausul, og at det derfor foreligger taushetsplikt for enkeltpriser. Vi mener hemmeligholdet bygger på feil lovanvendelse, og vil med dette påklage avslaget med hjemmel i offl. § 32. Merk imidlertid siste setning om at vi ønsker å bli kontaktet om klageinstans er Kongen i statsråd.

Vi vil for det første fremheve at alle avslag på innsyn krever hjemmel i lov. I henhold til offentleglova § 13 (1) skal opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, unntas fra offentlighet. Som det fremgår av lovteksten må taushetsplikten være forankret i lov. Dette er også sagt eksplisitt i Justisdepartemetets rettleiar til offentleglova s. 73:

”Offentleglova § 13 fyrste ledd inneheld ikkje sjølv reglar om kva typar opplysningar som er underlagde teieplikt. Føresegna slår berre fast at dersom opplysningane er underlagde teieplikt etter lov eller forskrift, så er det forbode å gi andre innsyn i dei. ”

En klausul om at partene skal holde avtalen hemmelig, vil med andre ord være irrelevant så lenge ikke hemmeligholdet kan forankres i offentleglova. Dette fremheves også av Justisdepartementet i Ot.prp. 102 (2004-2005) s. 129: «Teieplikt som følgjer av instruks eller avtale vil ikkje gi grunnlag for teieplikt etter § 13.»

Vi har dessuten flere avgjørelser som fastslår at denne type taushetsklausuler, er ugyldige. Som eksempel viser vi til Fylkesmannen i Oppland, sak 2008/4939, der Fylkesmannen fastslår:

«At det i avtalen mellom Sel kommune og Svaet er inntatt at partene er enige om å bevare taushet om avtalens innhold, kan ikke medføre at reglene i offentlighetsloven blir satt til side. Dersom det i strid med offentlighetsloven er avgitt et taushetsløfte, vil dokumentet måtte offentliggjøres selv om det er i strid med partenes avtale. Fylkesmannen viser til uttaleleser om dette i en sak hos Sivilombudsmannen, inntatt i årsmeldingen for 1996 s. 77 (sak 96/623).»

Tilsvarende følger av en avgjørelse fra Fylkesmannen i Troms, sak 2009/1665, som gjaldt avtale mellom kommunen og en privat part, og Sivilombudsmannen sak 2008/571 som gjaldt avgitt løfte om konfidensialitet i anbudsvilkårene til prosjekter som skulle generere klimakvoter under Kyotoprotokollen. I sistnevnte uttalelse fastslår ombudsmannen: «Det taushetsløftet Finansdepartementet har avgitt kan ikke tillegges vekt, verken i taushetspliktsvurderingen eller i forhold til spørsmålet om unntak etter offentleglova.»

Vi merker oss derfor at dere har oppgitt en ugyldig klausul i en avtale som grunnlag for å nekte innsyn, noe som er i strid med offentleglova og retten til innsyn.

På bakgrunn av ovenstående ber vi på nytt om innsyn. Hvis avslaget opprettholdes avslaget, ber vi om at klagen oversendes rette klageinstans etter offl. § 32. Minner om at innsynskrav og klager over avslag på innsyn skal behandles «uten ugrunnet opphold»; noe som stiller krav om rask saksbehandling. Mindre omfattende innsynskrav, som dette, bør kunne avklares samme dag og senst innen tre virkedager, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, punkt 9.3. Dette følger også av flere avgjørelser både fra Fylkesmenn og Sivilombudsmannen.

På bakgrunn av dette ber vi om en snarlig tilbakemelding på vår henvendelse. Dersom avslaget fastholdes, ber vi om å få en kopi når klagen oversendes klageinstans, slik dere er forpliktet til etter offentleglova.

Hvis klageinstans er Kongen i Statsråd, ber vi om å bli kontaktet før oversendelse slik at vi får mulighet til å vurdere klage til Sivilombudsmannen.

Tilbake til "Klag på 1-2-3"