Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Dokumenter unntas pga. rettssak (§18)

KLAGE OVER AVSLAG PÅ INNSYN
Gjelder dokument:
Dato for avslag:
Dokumentet er unntatt med henvisning til § 18, altså at det er utarbeidet eller mottatt som part i en norsk domstol.

Dette stiller for det første krav om at dokumentet må være utarbeidet eller mottatt som følge av den aktuelle saken. Dette betyr at dokumenter som sendes inn i forbindelse med en rettssak, men som ikke er utarbeidet som følge av den, ikke er omfattet. Dette fremgår både av ordlydet, og det er gjentatt i JDs rettleiar i offentleglova, s. 124-125:

«For at det skal vere unntakshøve må dokumenta anten vere utarbeidde eller mottekne i kraft av at organet er part i saka. Dette vil omfatte stemning og andre prosesskrift, brev og annan korrespondanse mellom organet og retten eller motparten. Også vedlegg til slike dokument som er utarbeidde i samband med saka vil vere omfatta av unntaket. Dersom eit dokument som er utarbeidd uavhengig av rettssaka, til dømes eit forvaltningsvedtak som er tvistegjenstand i saka, blir lagd ved eit prosesskrift, vil dette vedlegget derimot ikkje vere omfatta av unntaket. Eit prosessvarsel etter tvistelova § 5-2 vil vere omfatta av unntaket dersom det kjem til rettssak om kravet.» (min utheving).

Dette betyr at dokumenter som legges ved i forbindelse med en rettssak, eller som er utarbeidet tidligere og som blir relevante i forbindelse med en rettssak, ikke kan unntas etter § 18. Vi ber om en ny vurdering av om dette er tilfellet.

Dokumenter som er utarbeidet til Trygderetten og fylkesnemndene for sosiale saker faller utenfor, da disse er regnet som forvaltningsorgan, det samme gjelder dokumenter i saker for utenlandske og internasjonale domstoler, som EFTA-domstolen eller Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Dersom denne type dokumenter senere blir tatt inn som et saksdokument i en egen sak, kan man heller ikke unnta etter § 18, dette følger også av veilederen.

Vi viser også til § 11 og plikten til å utøve merinnsyn- Selv om det er hjemmel til å unnta dokumentet, må det alltid vurderes om det er et reelt behov for å holde tilbake hele dokumentet, som veier tyngre enn behovet for innsyn. I denne forbindelse vil vi også vise til § 1 i loven som legger sterke føringer om mest mulig åpenhet og den avveiningen som skal gjøres etter § 11. Denne saken er av stor offentlig interesse, og vi mener det er viktig at man praktiserer mest mulig åpenhet, også om det som utveksles i forbindelse med den kommende rettssaken. Dette tilrettelegger ikke minst for en mest mulig korrekt gjengivelse av sakens faktum og partenes påstander. Dersom man mener det er behov for å unnta deler av dokumentet, ber vi om at man vurderer om det er grunnlag for å gi ut noe.

 

Tilbake til "Klag på 1-2-3"