Høstens første PFU-møte

13 saker behandlet, 6 medier felt.

Mediene skal være tydelige i sin kommunikasjon med kilder. Den som angripes må vite hva angrepet går ut på og hvilke konkrete beskyldninger som skal publiseres om ham eller henne.

Det kan også tenkes at svaret den angrepne gir, setter saken i et nytt lys.

Flere av fellelsene i PFU denne uka illustrerer dette:

En ansatt i en profilert stilling ble oppsagt. Sandefjords Blad ville omtale oppsigelsen, og den ansatte ble spurt om han hadde en kommentar til oppsigelsen. Den ansatte svarte via sin advokat at dette var en vanlig oppsigelsessak, og ville ikke gi ytterligere kommentar. I artikkelen som kom på trykk sa imidlertid styreleder at det lå alvorlige forhold bak oppsigelsen.

Er det ok? Nei, mente PFU. Dette er et brudd på retten til samtidig imøtegåelse. Klager skulle blitt informert om at styreleder kom til å si at det var alvorlige forhold som lå bak oppsigelsen, slik at han fikk en reell mulighet til å svare på anklagen.

 Les mer om Sandefjords Blads fellelse på punkt 4.14.

NRK ble felt på samme punkt. En demonstrant uttalte at et samlet styre og en navngitt toppsjef burde gå av etter avsløringer om korrupsjon.

PFU mente påstander om korrupsjon er alvorlige beskyldninger som utløser retten til samtidig imøtegåelse. Toppsjefen ble ikke kontaktet, og påstanden ble stående uimotsagt.

Les mer om NRKs 4.14-fellelse.

Rana Blad opplyste om en navngitt ansatt ved et utested som skulle i retten fordi han nektet å vedta en bot om ulovlig skjenking. Anonyme kilder fortalte flere historier om ulovlig skjenking og etterpåfester ved utestedet. Den ansatte ble pekt på som pådriver for festene.

PFU mente avisen ikke hadde godt nok grunnlag for å knytte alle forholdene så tett til klager, og mente avisen skulle tatt større forbehold.

 Les mer om Rana Blads fellelse på punkt 3.2

To medier ble i onsdagens møte felt på begge punkt: VVP 3.2 og VVP 4.14, ofte kalt tvillingpunktene i VVP. Angrepet part er i mange tilfeller en sentral kilde for å kontrollere om opplysningene stemmer.

Trav365.no publiserte flere sterke påstander om et selskap, blant annet en beskyldning om at selskapet hadde sendt innleide ansatte på NAV mens selskapet fakturerte en kunde for fullt. Selskapet fikk ikke forsvare seg. Her mente PFU at selskapet skulle vært kontaktet med tanke på imøtegåelse, særlig fordi selskapet var en sentral kilde med tanke på faktakontroll.

Les mer: Trav365.no

Rana Blad publiserte rammende påstander rettet mot en fagperson og et fagmiljø. Påstander som ikke ble imøtegått. Avisen tok heller ingen forbehold, og fremstilte påstandene som fakta.

Les mer: Rana Blad

Barnehage.no ble ikke felt på 3.2 eller 4.14, men på VVP 2.3, som handler om å utvise åpenhet om bakenforliggende forhold.

Artikkelen handlet om en barnehage som ble pålagt stengt av tilsynsmyndigheten. Det er ikke presseetisk påkrevet at redaksjonene opplyser om eierskap i alle artikler som blir publisert. I dette tilfellet var Private Barnehagers Landsforening (PBL), som eier barnehage.no, direkte partshjelp for barnehagen i striden med den kommunale tilsynsmyndigheten. Utvalget mente derfor at avisen burde opplyst om at barnehage.no har en eier som bistår den ene parten i konflikten. Det samme gjaldt bruken av Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager som kilde. Senteret eies av PBL, noe som også burde vært gjort klart.

 Les mer: Barnehage.no

Selv om seks medier ble felt i ukas PFU, gikk flertallet (syv medier) fri.

En klage fra Hans Erik Ødegaard mot VG førte ikke frem. PFU kunne ikke finne store feil eller mangler ved VGs dekning av fotballspillerens Martin Ødegaards overgang fra Strømsgodset til Real Madrid. Ikke alle feil og upresisheter er et brudd på god presseskikk. Avgjørende for PFU er om eventuelle feil og mangler er så alvorlige at de, selv om de rettes, har påført klager en unødig skade. Les mer om VG her.

Bladet Motor gikk også fri i en sak der klager påpekte feil. Mediet var enige i at det var publisert feil, og feilen ble raskt rettet. PFU mente at feilen ikke påførte klager en slik krenkelse at det skulle tilsi et presseetisk overtramp. Les mer om Motor.

Heller ikke John Arne Riise og hans manager Erland Bakke fikk medhold i sine klager mot Nettavisen og Tønsbergs Blad, selv om klagen mot Nettavisen førte til en god diskusjon i utvalget.

PFU er strenge på avtalebrudd, og utvalget mente dette var i grenseland. Det som ble avgjørende for flertallet var at klager som er medievant skjønte at han snakket med en journalist, og det var heller ikke eksplisitt avtalt at dette var off record-opplysninger. PFU endte imidlertid opp med å konkludere «etter en samlet vurdering» og det betyr at utvalget har vært noe i tvil. Et utvalgsmedlem tok dessuten dissens. Les om Nettavisen og Tønsbergs Blad.

Det ble også en liten diskusjon i behandlingen av en klage fra Halvor Fosli mot Rogalands Avis, og også her tok et utvalgsmedlem dissens. Klagen gjaldt en kommentar i Rogalands Avis som omtalte Halvor Foslis syn på innvandring. PFU forstod at klager reagerte på henvisningene til nazistisk tankegods og terrorisme. Likevel, PFU la avgjørende vekt på at dette var en meningsartikkel, og pekte på klagers rolle og at det må være vide rammer for løpende, politisk meningsutveksling. Les mer: Rogalands Avis

Lofot-Tidende gikk også fri i en sak som handlet om en skolestrid, og en skoleleder som hadde fyrt av en kinaputt i skoletida. Rektoren hadde fått beskyldingene forelagt, men hadde ikke svart. At man ikke ønsker å kommentere et forhold, hindrer imidlertid ikke avisen fra å omtale saken. PFU viste også til at avisen hadde fulgt opp saken, noe som bidro til å nyansere hendelsen. Les mer:  Lofot-Tidende

P4 ble heller ikke felt i en klage som gjaldt radioprogrammet «Sport & Musikk» med Reidar Buskenes som programleder. Programmet sponses av Norsk Tipping, og klager mente programlederen hadde en dobbeltrolle fordi han også var Lotto-programleder på NRK, samt ble frontet i reklamemateriell fra Norsk Tipping. PFU var ikke enig med klager.  Det avgjørende for PFU var at programlederen ikke hadde omtalt Norsk Tipping og Lotto-sendingene i radioprogrammet. PFU hadde ingen grunn til å tro at Norsk Tipping hadde påvirket det redaksjonelle innholdet i «Sport & Musikk».
Les mer om P4.