Ingeborg Steinholt mot Rana Blad

PFU-sak 045/20


SAMMENDRAG:

Rana Blad publiserte 3. februar 2020 en artikkel om at kreftkirurgiske operasjoner ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen hadde vært midlertidig stanset. Fagmiljøet ved avdelingen fikk kritikk.

Tittelen gikk slik:

«Fagmiljøet i Sandnessjøen var selv med på avgjørelsen om å stoppe kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset, for at tallene som skapte bekymring kunne sjekkes ut. Så skrev de leserbrevet som gjorde saken offentlig»

I ingressen stod det:

«Opplysningene som kommer frem i møtereferatene stemmer overens med informasjon som Rana Blad er gjort kjent med tidligere, men står i kontrast til bildet som blant annet det kirurgiske fagmiljøet i Sandnessjøen har bidratt til å skape rundt den midlertidige stengingen.»

Rundt to timer etter publisering ble artikkelen oppdatert med kommentarer fra Ingeborg Steinholt, en av legene i det omtalte fagmiljøet.

KLAGEN:

Klager er Ingeborg Steinholt. Hun mener Rana Blad har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
4.14, om samtidig imøtegåelse
4.15, om tilsvarsrett

Klage mener Rana Blad har publisert en uriktig fremstilling av hva fagmiljøet mente i møtet som omtales i artikkelen. Klager skriver:

«Realiteten er at vi hele tiden, også på møtet 10. januar, har gitt klart beskjed om at vi aldri har vært enig i beslutningen ledelsen i HSYK tok. Adm.direktør ved Helgelandssykehuset har senere bekreftet at det ikke var enighet mellom ledelsen og legene i Sandnessjøen om stenginga av kreftkirurgien. Ledelsen tok denne beslutningen på tross av våre protester. Det framstår i artikkelen i Rana blad som at stenginga ble gjort i samråd med oss som klinikere.»

Klager opplyser at Rana Blad aldri tok kontakt med henne eller noen av de andre navngitte personene i de omtalte fagmiljøet. Klager skriver:

«Da jeg ble gjort oppmerksom på denne saken tok jeg kontakt med journalisten. Hun mente da at fordi vi tidligere har uttalt oss i saken, så hadde vi ikke automatisk rett på imøtegåelse eller tilsvar. Dette mener jeg er uriktig.»

Ifølge klager burde Rana Blad gitt fagmiljøet samtidig imøtegåelse.


TILSVARSRUNDEN:

Rana Blad mener å ha dokumentasjon for at fagmiljøet selv var med på å stoppe operasjoner, for deretter å kritisere beslutningen.

Artikkelen er skrevet på bakgrunn av møtereferater og styrepapirer, skriver avisen. I papirene kommer det frem at fagmiljøet var med på avgjørelsen om ikke å operere før man hadde fått sjekket ut alvorlige dødelighetstall ved avdelingen, mener avisen.

Rana Blad kan ikke se at de omtalte legene hadde krav på samtidig imøtegåelse:

«Dette fordi det her er snakk om en pågående sak, hvor Steinholt faktisk selv er kilde. Det vi har referert fra, og skrevet saken ut fra, er sykehusledelsens oreintering til Helse Nord rundt påstander fremsatt av blant andre Steinholt i leserbrev.
Vi kan ikke se at Steinholt på noe vis er utsatt for sterke beskyldninger (VVP 4.14) i det vi har skrevet. Heller ikke at hun er angrepet på noe vis som skulle gi adgang til tilsvar. (VVP 4.15.).»

Avisen påpeker at redaksjonen likevel ga henne adgang til å kommentere saken.

Rana Blad avviser at artikkelen lå ute i flere timer uten klagers kommentarer.

«Saken ble publisert klokken 18.23 3.2. 1 time og 27 minutter etter publisering, sendte Steinholt en e-post til journalist Toril Alfsvåg, som så snart hun ble oppmerksom på e-posten tok kontakt med Steinholt. Etter en dialog med Steinholt, ble saken supplert med kommentarer fra henne.»

Klager fastholder at det er uriktig at fagmiljøet var med på å fatte avgjørelsen om stanse operasjoner. hun skriver:

«Vi ble informert om at stenginga skulle skje, men hadde ikke noe vi skulle sagt. En vanlig oppfatning av at noen «var med på å fatte avgjørelsen» er i min mening at man har noe å si når det kommer til hvilken avgjørelse som tas. Med andre ord; her oppfattes det som at fagmiljøet i Sandnessjøen først var med på selv å stenge kreftkirurgien, deretter henge ut sykehusledelsen i media.»

Klager mener det utgjør en sterk beskyldning, og forklarer hvordan det rammet dem:

«Vi sto i svært vanskelige etiske og praktiske situasjoner med pasienter og deres pårørende som etter stengninga fikk forsinket sin kreftbehandling. Når de da leser i avisa at vi ‘var med på å fatte avgjørelsen’, så gjorde det noe med både vårt samarbeid og tilliten til oss.»

Ifølge klager ga journalisten henne mulighet til å kommentere saken først etter at hun varslet en klag til PFU.

Rana Blad fastholder å ha dekning for artikkelen. Avisen skriver:

Det går fram blant annet av møtereferat fra møter mellom fagmiljøet i Sandnessjøen og ledelsen i Helgelandssykehuset, og papirene til styremøtet i Helse Nord som vi har omtalt i vårt første tilsvar, at “11.01. ble det meddelt fra enhetsdirektør Sandnessjøen at det kirurgiske fagmiljøet i Sandnessjøen hadde besluttet at det heller ikke blir utført tarmkreftkirurgi 13.02”.

 Når det gjelder anførselen om samtidig imøtegåelsen, skriver Rana Blad:

«Vi har kun referert det som står i offentlige sakspapirer til styremøtet i Helse Nord. Vi kommer ikke med beskyldninger mot noen.»

Rana Blad avviser at klager først fikk kommentere saken etter å ha varslet klage til PFU.

«Påstanden om at journalist Toril Alfsvåg var lite imøtekommende faller på sin egen urimelighet. Steinholt fikk et imøtekommende og høflig svar, og mulighet til å kommentere lenge før hun i telefonsamtalen truet med PFU», skriver klager som viser til epostkorrespondanse med klager.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Rana Blad skrev at kreftkirurgiske operasjoner ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen ble midlertidig stanset på grunn av høye dødelighetstall. Avisen fastslo at sykehusets fagmiljø stilte seg bak beslutningen til tross for at de hadde kritisert den offentlig i et leserinnlegg. Flere leger i fagmiljøet ble navngitt.

Klager er en av legene. Hun mener Rana Blads artikkel er feil. Det stemmer ikke at fagmiljøet var med på beslutningen om å stanse operasjonene, fremholder hun. Klager opplyser at Rana Blad aldri tok kontakt med noen av legene, og at hun først fikk kommentere saken da hun selv kontaktet redaksjonen. Klager mener Rana Blad ikke har kontrollert opplysningene godt nok, og at de har unnlatt å gi samtidig imøtegåelse.

Rana Blad kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen mener å ha dekning for det publiserte og opplyser at artikkelen er basert på møtereferater der både sykehusledelsen og det omtalte fagmiljøet var til stede. Rana Blad avviser at klager hadde rett til samtidig imøtegåelse. Avisen kan ikke se at artikkelen inneholder sterke beskyldninger som utløste denne retten, men opplyser at de likevel lot klager slippe til med en kommentar.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14, som sier at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til samtidig imøtegåelse, det vil si muligheten til å svare på beskyldningene i samme publisering.

For at retten skal utløses, må med andre ord beskyldningene både være sterke og ha et faktisk innhold. I den påklagede artikkelen skrev Rana Blad at klager stilte seg bak en beslutning om midlertidig stans i kreftkirurgiske operasjoner til tross for at hun hadde kritisert den samme beslutningen offentlig i et leserinnlegg. Beskyldningen var rammende for klager, og utvalget mener hun skulle fått mulighet til å imøtegå den samtidig, jf. VVP 4.14. Utvalget merker seg at klager kom til orde da hun selv kontaktet redaksjonen etter publisering, men det veier ikke opp for overtrampet.

Videre merker PFU seg at Rana Blad uten forbehold konstaterte at fagmiljøet stilte seg bak å stanse operasjonene. Rana Blad viser i artikkelen til møtereferater som dokumentasjon for dette, men utvalget kan likevel ikke se at avisen har dokumentert påstanden tilstrekkelig. PFU viser til VVP 3.2, som krever at mediene kontrollere at opplysninger er korrekte før publisering. Dette punktet henger ofte tett sammen med VVP 4.14, fordi den som utsettes for en sterk beskyldning, gjerne er en sentral kilde for å kontrollere om opplysningene stemmer. PFU mener avisen burde tatt større forbehold og innhentet klagers kommentar til påstanden.

Rana Blad har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. august 2020

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Øyvind Kvalnes, Ellen Ophaug,
Nina Fjeldheim, Kjell Arne Røvik, Gunnar Kagge