Sven Jarle Knoll mot Motor

PFU-sak 069/20


SAMMENDRAG:

Motor publiserte torsdag 2. april 2020 en artikkel med tittelen:

«Får full runde i lagmannsretten: Bruktbilselger vant anke-kamp»

Artikkelen handlet om en bruktbilselger fra Fredrikstad vant frem med sine ankekrav, og får behandlet straffesaken mot seg på nytt i Borgarting lagmannsrett.

I artikkelen stod det:

«Den 53 år gamle bruktbilselgeren fra Østfold ble i fjor vår dømt til ubetinget fengsel i tre år og to måneder for omfattende bedragerier mot kundene sine.

 Bruktbilselgeren ble også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet for resten av livet

Motor slo også fast at klager ble dømt på samtlige tiltalepunkter. Dette ble senere beklaget og korrigert i den påklagde og i en tidligere artikkel.

Denne korrigeringen lagt inn tirsdag 28. april 2020:

 «OBS: Denne saken er korrigert 28. april. Han ble ikke dømt på samtlige tiltalepunkter, slik vi opprinnelig skrev 2. april. Knoll ble dømt på 35 punkter, men frifunnet på åtte, hvorav seks var punkter som aktor frafalt. Motor beklager feilen.»

Lenke til den korrigerte artikkelen: https://motor.no/bilkjop-bruktbil/bruktbilselger-vant-anke-kamp/120859

Av artikkelen gikk det frem at bruktbilselgeren anket tingrettsdommen til lagmannsretten, som først avslo deler av anken. Denne kjennelsen ble anket til Høyesterett, hvor han vant frem, og dermed får full ankebehandling i lagmannsretten.

Motor refererte til at dommen i Fredrikstad tingrett var den tredje bruktbilselgeren har fått for økonomisk kriminalitet.

Senest i 2015 ble han dømt til fire års fengsel for omfattende skattesvik og grov økonomisk utroskap.

I artikkelen stod det at Motor gjentatte ganger hadde forsøkt å få kommentar fra bruktbilselgerens forsvar, uten å oppnå kontakt.

 KLAGEN:

Klager er den omtalte bruktbilselgeren, som mener Motor driver svært stigmatiserende journalistikk. Han mener det er feil at han er dømt for omfattende skattesvik og at han i 2019 ble dømt på alle punkter. Klager påpeker at påtalemyndigheten frafalt seks av punktene under rettsforhandlingene og at Tingretten frifant ham på to av postene.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 TILSVARSRUNDEN:

Motor avviser brudd på god presseskikk. Redaksjonen bestrider ikke at Motor brakte feil opplysninger:  «​Vår nyhetssak fra tingrettsdommen fra 2019​ inneholdt en feil opplysning i brødteksten og denne feilen er dessverre også kommet med i saken 2. april 2020. Vi har feilaktig skrevet at han ble dømt på samtlige punkter, noe han ikke ble, kun på 35.»

Lenke til nyhetssaken om tingrettsdommen i 2019: https://motor.no/bruktbil-forbrukerrettigheter/fradomt-retten-til-a-selge-biler-for-alltid/109090

Redaksjonen påpeker at feilen ble rettet omgående – med nytt første avsnitt i brødteksten om feilen i begge artikler – etter at de mottok PFU-klagen.

Redaksjonen opplyser at man dagen etter at PFU-klagen var mottatt forela klager et utkast til en egen sak med korrigering og beklagelse, som klager skulle tenke på. Da redaksjonen ikke hadde mottatt respons i løpet av påfølgende dag, ble beklagelsen publisert: https://motor.no/bruktbil/ble-ikke-domt-pa-samtlige-punkter/121666

Motor mener det er korrekt å omtale unndragelse av merverdiavgift som skattesvik, og viser til at i gjeldende skatteforvaltningslov blir alle skatter, avgifter og merverdikompensasjon definert og betegnet som skatt.

Redaksjonen konkluderer: «Det er feil som klageren skriver, at vi ikke ønsker å være korrekt i faktiske fremstillinger. Vi har gjort en feil, som vi har beklaget straks vi ble klar over den. Den uriktige opplysningen har ikke vært gjort til noe poeng verken i tittel eller ingress i noen av sakene. Med fellelse på 35 av de 37 punktene som dommerne tilslutt fikk til vurdering, må det være grunn til å spørre om vår feil gir grunnlag for å kalle dette «svært stigmatiserende journalistikk». Uten å bagatellisere vår feil, mener vi altså bestemt at svaret på det er nei.»

Klager mener Motor lever etter prinspippet om at det er «lettere å få tilgivelse enn tillatelse»: «Det er uomtvistelig slik at undertegnede tok kontakt med Motor og gjorde de oppmerksom på feilen, dette førte ikke til noen korreksjon. Når undertegnede skrev klage til PFU tok imidlertid Motor affære, det kan ikke være tilfredstillende.»

Klager skriver det er bra Motor gjør forsøk på å rette opp feil, men mener de færreste leser en artikkel på nytt, og da har rettelsen liten verdi. Klager mener at det ikke finnes noen plausibel forklaring på feilen, og at den må ses i sammenheng med at Motor tidligere er felt i PFU og at redaksjonen har publisert en rekke stigmatiserende artikler om klager de siste årene.

Klager skriver: «Feilene som i svært lang tid har vært offentlige i Motors oppslag kan ikke unnskyldes, med en dom i hånden direkte fra Tingretten finnes det ingen unnskyldninger for å gjøre slike feil. Dette kan ikke kategoriseres som en unnskyldelig feil, dette er direkte klanderverdig. For at VVP ikke skal være en illusorisk rettesnor, og for at mediene skal ha tilstrekkelig respekt for denne så er det åpenbart at Motor må ha brutt god presseskikk.»

Klager konkluderer med at «Undertegnede er av den oppfatning at det må skilles på hvordan feilen har oppstått og i hvilken grad det har vært mulig for mediet å unngå gale oppslag. Det å ikke gjengi en dom korrekt, i en sak med så omfattende dekning, bør ikke repareres med en beklagelse.»

Motor tilbakeviser at klager tok kontakt med redaksjonen før PFU-klagen ble levert: «Jeg (som redaktør og mottaker av alle e-poster og telefonhenvendelser til redaksjonen) og journalist Geir Røed (som skrev saken) har bestemt aldri blitt kontaktet om feilen av klageren, slik klageren skriver at vi «uomtvistelig» ble. I forbindelse med vår samtale i forsøk på å få en minnelig ordning framholdt klageren at han bare kunne sjekke sin telefonlogg, som altså ikke er framlagt.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Motor publiserte en artikkel om at en bruktbilselger vant frem med sine ankekrav, og får behandlet straffesaken mot seg på nytt i Borgarting lagmannsrett. Motor slo fast at klager ble dømt på samtlige tiltalepunkter. Dette ble senere beklaget og to tidligere artikler korrigert, den første omtalte tingrettsdommen i 2019.

Klager er den omtalte bruktbilselgeren, som mener Motor driver svært stigmatiserende journalistikk. Han mener det er feil at han er dømt for omfattende skattesvik, og at han i tingretten i 2019 ble dømt på alle punkter. Klager påpeker at påtalemyndigheten frafalt seks av punktene under rettsforhandlingene, og at tingretten frifant ham på to av postene. Klager skriver at han tok kontakt med Motor før PFU-klagen ble levert for å få korrigert feilen.

Motor avviser brudd på god presseskikk, men bestrider ikke at Motor brakte feil opplysninger i den påklagde artikkelen. Redaksjonen fremholder at feilen ble rettet omgående – med nytt første avsnitt i brødteksten om feilen i begge artikler – etter at de mottok PFU-klagen. Motor tilbakeviser å ha blitt kontaktet før PFU-klagen ble mottatt. Motor mener det er korrekt å omtale unndragelse av merverdiavgift som skattesvik, og viser til at i gjeldende skatteforvaltningslov blir alle skatter, avgifter og merverdikompensasjon definert og betegnet som skatt.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis slutte seg til klagers anmerkning om at en dom må refereres korrekt. Dette er mediets ansvar. Noen ganger gjøres det likevel feil. Da er det avgjørende hvor graverende feilen er, og hvordan den blir korrigert.

I dette tilfellet handler den påklagede artikkelen om at klager har vunnet frem med sine ankekrav til lagmannsretten. Motor skriver i artikkelen at klager ble dømt på samtlige tiltalepunkter i tingretten. Klager ble dømt på 35 av 37 tiltalepunkter, mens seks tiltalepunkter ble frafalt av aktor underveis. Slik utvalget ser det, innebærer ikke denne upresise beskrivelsen at redaksjonen ga et feilaktig bilde av straffeprosessen mot klager. Det er ikke dokumentert at klager var i kontakt med Motor for å korrigere opplysningen på et tidligere tidspunkt. Rettelsen og beklagelsen er tydelige både i den påklagde og i en tidligere artikkel.

PFU er også enig med Motor i at unndragelse av merverdiavgift kan omtales som skattesvik, jf. skatteforvaltningsloven.

Motor har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 26. august 2020

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kjell Arne Røvik