Det PFU sa.

Fire medier felt i PFU. Her er årsakene, kort oppsummert.

TV 2 ble felt på grunn av for dårlig sladding i et nyhetsinnslag (VVP 4.7). Innslaget handlet om to personer som var siktet etter et mistenkelig dødsfall. Det ble vist bilder av det antatte åstedet, og man kunne se en bil med et synlig registreringsnummer.

PFU mente nummeret skulle vært sladdet. På et så tidlig tidspunkt må man være varsom med eksponering av identifiserende kjennetegn. At TV 2 var raskt ute med å sladde registreringsnummeret i senere innslag, gjorde at PFU endte på kritikk. Kritikk er også en fellelse, men ikke en så kraftig reaksjon som et rent brudd. Les mer.

Nettavisen ble felt på VVP 3.2, manglende kildebredde og VVP 4.14, manglende samtidig imøtegåelse.  Omtalen gjaldt kritikk av en rapport fra Ernst & Young (EY). EY hadde undersøkt stiftelsen Født Fris bruk av offentlig tildelte midler. En av EYs granskere hadde tidligere jobbet i politiet, og ifølge Nettavisen blitt kritisert for justismord.

PFU reagerte på at EY-granskeren ikke hadde fått vite at den gamle politisaken skulle omtales. Videre mente PFU at det manglet opplysninger i omtalen av den gamle saken som kunne balansert inntrykket. Manglende ga et misvisende inntrykk av saken og var unødig rammende. Les mer.

Oppland Arbeiderblad ble felt for ikke å ha lagt nok vekt på saklighet og omtanke da avisen omtalte at en lege var anmeldt for påstått journalsnoking. PFU mente det var greit å omtale anmeldelsen, men mente at opplysningen om at anmeldelsen var henlagt, skulle kommet bedre frem. Etter utvalgets syn ble saken presentert på en måte som ikke stod i stil til sakens status (VVP 4.1.).

I tillegg ble avisen felt fordi den ikke gjenga nok fra angrepet parts samtidige imøtegåelse i en oppfølgingsartikkel, og PFU mente også at legen skulle fått adgang til samtidig imøtegåelse, ikke bare det aktuelle sykehuset. Les mer.

Gudbrandsdølen Dagningen ble også felt på grunn av fravær av den samtidige imøtegåelsen. I artikkelen sto det at styret i Sykehuset Innlandet var anmeldt for grov tjenesteforsømmelse i forbindelse med omstridte omstruktureringer. Klager hadde imidlertid ikke fått mulighet til å imøtegå påstanden om anmeldelse, og det ble et brudd på 4.14. PFU minnet her om at 4.14 også er viktig med tanke på å opplyse saken: Etter utvalgets syn var det relevant at anmeldelsen hadde så betydelige mangler at politiet valgte ikke å gå videre med den. Les mer.

Etter en samlet – ikke brudd

Seks medier gikk fri under onsdagens PFU-møte. I to av sakene ble det konkludert med «etter en samlet vurdering mener PFU at det ikke er brudd på god presseskikk». Etter en samlet-konklusjon, betyr at PFU har vært noe i tvil, at PFU har hatt noen ankepunkter til publiseringen, men at tvilen og innvendingene ikke er sterke nok til å utgjøre en fellelse som kritikk eller brudd.

NRK endte med «etter en samlet vurdering» i en stoffutvekslingssak fra Sveriges Radio (SR). En nordmann var intervjuet i SR om karantene og hytteforbud. NRK publiserte også intervjuet, og nettsaken fikk mange hundre kommentarer. PFU mente at NRK, på grunn av at dette var en betent sak, kunne kontaktet mannen og informert ham om at også NRK publiserte den. Det ble imidlertid for strengt å felle NRK for manglende kontakt. PFU påpekte at i den medieverdenen vi lever i, må man akseptere at den som lar seg intervjue i ett medium, må regne med at sitater gjengis også andre steder. Det avgjørende er at det tydelig fremgår hvor opplysningene kommer fra, og at det siteres samvittighetsfullt. Les mer.

Aftenposten gikk også fri «etter en samlet vurdering» i en sak som handlet om en lønnskonflikt og et selvmord. Det å omtale et dødsfall sammen med en slik konflikt, krever at helt spesielle grep tas for å hindre at publikum trekker en konklusjon om en årsakssammenheng. PFU mente Aftenposten enkelte steder i sin presentasjon av opplysninger stod i fare for å skape et inntrykk som kunne bli omtankeløst, jf. VVP 4.1.  Det var imidlertid ikke nok til at det ble noe brudd på god presseskikk. Les mer.

Fire rene ikke brudd

Vårt Land gikk fri i en sak om stiftelsen Født Fri og dets leder. Artikkelen handlet om et varsel mot stiftelsen. Varslerne var anonyme, tidligere engasjerte i stiftelsen.  PFU mente Vårt Lands bruk av anonyme kilder i dette tilfellet var berettiget og brukt på en måte som ikke var i strid med VVP 3.2. Videre mente PFU at klager fikk god anledning til å svare på kritikken, og til å korrigere påstandene som fremkom i artikkelen, jf. VVP 4.14. Les mer.

Kapital publiserte en sak om daglig leder og hans firma , om at flere kunder følte seg lurt etter å ha investert i ulike spareprodukter gjennom firmaet. Artikkelen identifiserte mannen.  PFU forstod at det kritiske søkelyset var krevende for mannen, men det er en del av pressens samfunnsrolle å drive kritisk journalistikk, så fremt VVP er ivaretatt, noe det var i denne saken.  Les mer.

TV 2 omtalte en barnefordelingssak. Far var intervjuet. Klager reagerte på at far ikke var godt nok anonymisert med tanke på barnet. PFU mente anonymiseringen ikke identifiserte barnet, at faren  måtte kunne fortelle om sine opplevelser, og at hans ståsted var tydelig for publikum. Mor og advokat var kontaktet og hadde mulighet til å komme med sin versjon. Les mer.

Laagendalsposten gikk fri en sak om en påstått veikrangel mellom to naboer.  Den ene naboen klaget til PFU og mente seg feilaktig fremstilt som del av en krangel. Klager reagerte og på identifiserende omtale. PFU mente det var greit å omtale dette som en veikrangel sett i lys av mannens angrep på klager. En konflikt om en vei er ikke av en type klanderverdige eller ulovlige forhold som krever særlig varsomhet med identifiserende opplysninger, sa PFU. Les mer.