Re: Unntatt offentlighet

#17126
Ingrid Torp
Gjest

Hei, vi har dessverre ikke tilgang til din e-postadresse, så vi kan ikke svare direkte dit. Når det gjelder praksis med sladding av titler, har dette blitt påtalt av klageinstanser når praksisen er gjennomgående. Det er uheldig at titler er intetsigende, og bør enkelt kunne unngås. Kunnskapsdep har blant annet uttalt: «Det ligger i plikten til å føre og tilgjengeliggjøre journaler at journalinformasjon ikke skal sladdes mer enn strengt nødvendig. Departementet vil be om at Granskingsutvalget, når det fatter vedtak om utsatt offentlighet etter forskningsetikkioven § 5 fjerde ledd, også vurderer om og ev i hvilken grad, det er behov for sladding av informasjon i postjournalen. Det gjelder særlig informasjon om sender/mottaker. Dersom det er nødvendig å sladde

saks- og dokumenttitler, så må det vurderes å gjøre det bare delvis. De kan ellers ofte på en enkel måte utformes nøytralt. En gjennomgående sladding av alle saks- og dokument

titler og all sender-/mottakerinformasjon slik praksis synes å være i dag, er etter vår vurdering å gå lenger enn hva som er nødvendig.» Det er med andre ord god grunn til å stille spørsmål ved omfattende sladding. http://presse.no/offentlighet-nyhet/Forskningsetiske-komiteer-maa-sladde-mindre