Unntatt offentlighet

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Unntatt offentlighet

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16082 Svar
   Øivind
   Gjest

   Hei!

   Når man unntar dokumenter fra offentlighet kan man da sladde hele dokumenttittel?

   Er det slik at man først når det bes innsyn i dokumenter at man skal vurdere om man skal unnta dokumenter?

   Hvis mulig ber jeg om at svar sendes på min mail adr.

  • #17128 Svar
   Trykk Leif
   Gjest

   Om en dokumenttittel er unntatt offentlighet, må man vurdere i forbindelse med journalføring. Da er det to måter å gjøre det på. Enten å sladde tittelen, eller skrive den om slik at den kan bli offentlig.

   Det er lov å vurdere offentligheten av et dokument når som helst. Dersom det er aktuelt for virksomheten å ikke gi fullt innsyn ved en forespørsel, skal vurderingen være fersk. Det vil si at vurderingen skal gjøres etter at innsynsforespørsel er mottatt.

   At dokumentet er merket «unntatt offentlighet» eller ble vurdert som unntatt offentlighet ved forrige innsynsforespørsel er ikke nok til å gi avslag. Verden kan ha forandret seg siden da, og det kan også behovet for unntak.

  • #17126 Svar
   Ingrid Torp
   Gjest

   Hei, vi har dessverre ikke tilgang til din e-postadresse, så vi kan ikke svare direkte dit. Når det gjelder praksis med sladding av titler, har dette blitt påtalt av klageinstanser når praksisen er gjennomgående. Det er uheldig at titler er intetsigende, og bør enkelt kunne unngås. Kunnskapsdep har blant annet uttalt: «Det ligger i plikten til å føre og tilgjengeliggjøre journaler at journalinformasjon ikke skal sladdes mer enn strengt nødvendig. Departementet vil be om at Granskingsutvalget, når det fatter vedtak om utsatt offentlighet etter forskningsetikkioven § 5 fjerde ledd, også vurderer om og ev i hvilken grad, det er behov for sladding av informasjon i postjournalen. Det gjelder særlig informasjon om sender/mottaker. Dersom det er nødvendig å sladde

   saks- og dokumenttitler, så må det vurderes å gjøre det bare delvis. De kan ellers ofte på en enkel måte utformes nøytralt. En gjennomgående sladding av alle saks- og dokument

   titler og all sender-/mottakerinformasjon slik praksis synes å være i dag, er etter vår vurdering å gå lenger enn hva som er nødvendig.» Det er med andre ord god grunn til å stille spørsmål ved omfattende sladding. http://presse.no/offentlighet-nyhet/Forskningsetiske-komiteer-maa-sladde-mindre

Ser 2 svar tråder
Svar til: Unntatt offentlighet
Din informasjon: