Re: Tilgang på informasjon om bruk av offentlig…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Tilgang på informasjon om bruk av offentlig…

#17874
Christer Alexander Jenson
Gjest

For å ta siste spørsmål først: Et organ skal vurdere et innsynskrav selvstendig. Det er ikke anledning til å legge vekt på hvorvidt den aktuelle part selv har bedt om unntak fra offentlig innsyn (unntatt i ansettelsessaker der parten må be om det for at det skal være aktuelt). Direktoratet har dermed rett (og plikt) til å anvende reglene uavhengig av hva den private part har bedt om.

Forvaltningsloven § 13 første ledd nummer 2 fastslår taushetsplikt for «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».

Det sentrale spørsmålet er om det vil føre til fare for økonomisk tap å utlevere opplysningene til den som ber om dem. Det er en vurdering som beror på hvor detaljert prosjektbeskrivelsen er (og hva den inneholder), hva slags prosjekt det er snakk om, og hvem som er søkere, bl.a. Akkurat som at forvaltningsloven § 13 første ledd nummer 1 har en viss terskel før det er snakk om «noens personlige forhold» har nummer 2 en terskel før det er aktuelt å gjøre unntak — det må være snakk om opplysninger det er en objektiv og rimelig grunn til at bedriften vil ønske å holde for seg selv.

Offentleglova § 13 gir bare hjemmel for å gjøre unntak for opplysninger, ikke for hele dokumentet opplysningene finnes i. Da må eventuelt et av «mersensur»-vilkårene i § 12 være oppfylt.