Re: Tidsbruk – klage som går til fylkesmannen

Presseforbundet Still spørsmål Re: Tidsbruk – klage som går til fylkesmannen

#17840
Christer Alexander Jenson
Gjest

Lovens norm er at saker skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». Hva som ligger i ugrunnet opphold avgjøres ganske konkret.

Ombudsmannen har gitt uttrykk for at avgjørelse i første instans normalt bør foreligge samme dag, og i alle fall innen tre dager (Sivilombudsmannen i SOMB-2005-14).

Klagebehandling vil normalt ta noe lengre tid, all den tid det typisk stilles større krav til saksbehandling og begrunnelse i klagesaker. I SOMB-2008-7 synes Sivilombudsmannen å ta det utgangspunkt at en saksbehandlingstid i klageomgangen på «mellom to og tre uker» regnet fra mottak av saken hos klageinstansen var uakseptabelt lenge, selv når man iberegnet tid til førsteinstansens klagebehandling.