Re: Taushetsplikt i kommunale politiske organer

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Taushetsplikt i kommunale politiske organer Re: Taushetsplikt i kommunale politiske organer

#17866
Vegard Førland Venli
Gjest

Dette var et av punktene vi kartla i offentlighetsutvalget i vårt arbeid med Åpenhetsindeksen. Etter alt fokuset denne rapporten fikk både nasjonalt, regionalt og lokalt er det skuffende at Rissa kommune er i ferd med å vedta et reglement som pålegger politikerne munnkurv langt ut over hva det er adgang til. Dette innebærer i praksis en innskrenking av de folkevalgtes ytringsfrihet. Godt du er observant og formodentlig sørger for å få bringe vedtaket til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen, eventuell ved henvendelse til Sivilombudsmannen?

Du spør om offentlighetsutvalget har gode eksempler på formuleringer til bruk i reglement for politiske organer? Jeg har forsøkt å lete blant de kommunene jeg som utvalgsmedlem kartla i forbindelse med Åpenhetsindeksen, men uten hell så langt.

For bare noen uker siden siterte jeg imidlertid statssekretær Dag-Henrik Sandbakken på at Kommunal- og Regionaldepartementet vil vurdere å presisere og gjenta reglene i veilederen du nevner (Kommunal Rapports papiravis). I mellomtiden kan jeg ikke deg noe annet råd, enn å kreve at kommunen utformer sitt reglement i tråd med politikernes grunnlovsfestede ytringsfrihet. Med veilederen du sikter til som grunnlagsdokument bør ikke det være en komplett umulig oppgave.

Som det går frem av veilederen, er ikke anledning til å pålegge politikere taushetsplikt om annet enn nettopp taushetsbelagte opplysninger. Og taushetsplikten må som kjent hjemles i lov. Så om man ønsker å reglementsfeste noe omkring dette, kunne man for eksempel vedta noe i retning av: «Dersom det blir vedtatt å lukke dørene med hjemmel i lovbestemt taushetsplikt, plikter de tilstedeværende å bevare taushet om taushetsbelagte opplysninger».

Alle andre opplysninger, som IKKE er underlagt lovbestemt taushetsplikt og som a) enten fremkommer bak lukkede dører eller som b) går frem av et dokument som helt eller delvis er unntatt offentlighet, står den enkelte politiker i praksis fritt til å røpe og / eller uttale seg om. Dette i kombinasjon med en lokalavis som aktivt benytter seg av offentlighetsloven, vil i mange ulike sakstyper utgjøre et helt sentralt premiss for at allmennheten likevel skal kunne få innblikk i og debattere saker som angår dem og lokalsamfunnet.

Supertips til lokalavisjournalister blir altså: Lukkes møtet? Har politikerne fått utdelt sakspapirer som er unntatt med hjemmel i alle andre hjemler i offentlighetsloven, enn § 13? Vel, da er det bare å ta en telefon til politikerne og kreve full rapport. Selvsagt kan de avstå fra å svare – noe de i enkelte tilfeller som folkevalgte også gjør klokt i. Men altså, ingen kan pålegge dem taushet.