Re: Taushetsplikt – hva/hvor mye har jeg lov å…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Taushetsplikt – hva/hvor mye har jeg lov å…

#17698
Ingrid Torp
Gjest

Dette er et vanskelig spørsmål. Hva du eventuelt har taushetsplikt om, avhenger blant annet av hva slags arbeid/arbeidsplass du har. Du er sikkert selv klar over hvilke taushetsbestemmelser du er pliktig å følge, og dette kan for eksempel være ihht forvaltningsloven: http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-003.html#13

«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:

1)noens personlige forhold, eller

2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.»

Selv ikke taushetsplikten er absolutt, den skal for eksempel ikke være til hinder for varsel om korrupsjon.

Men det er kanskje heller lojalitetsplikten du sikter til, når du viser til en «streng selvpålagt taushetsplikt», og her kan du kanskje ha nytte av Sivilombudsmannens uttalelser om dette (30.10.2006) i en sak om hva en kommunalt ansatt kunne ytre seg om:

«Den ansattes lojalitetsplikt beskytter bare mot ytringer som på illojal måte skader arbeidsgivers legitime og saklige interesser. Arbeidsgivere kan derfor ikke slå ned på ytringer som oppfattes som uønskete, uheldige eller ubehagelige.»

Og:

«Dersom hensynene bak ytringsfriheten veier tyngre, vil en ytring fra en ansatt kunne være vernet også når arbeidsgivers legitime og saklige interesser kan bli skadelidende.»

(http://presse.no/offentlighet/avgjorelser/andre-regelverk/2006-10-30-SOM-Ansattes-ytringsfrihet-skriftlig-advarsel-etter-avisinnlegg)

Alle ansatte har et sterkt ytringsvern. For offentlige ansatte ble dette vernet styrket da grunnloven ble endret sist, nettopp fordi det anses særlig viktig at denne gruppen får anledning til å komme med kritikk av egen arbeidsplass.