Re: Tar veldig lang tid å få innsyn i dokumenter

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Tar veldig lang tid å få innsyn i dokumenter Re: Tar veldig lang tid å få innsyn i dokumenter

#17354
Petimeteret
Gjest

En kommune har ingen plikt til å legge ut journal på internett. Der er derfor heller ingen frist for når dette må gjøres.

Kommunen har krav på seg til å lage en offentlig journal løpende. Sivilombudsmannen har uttalt

(sak 94-2149):

?Sett ut fra de hensyn offentlighetsloven skal ivareta, er det åpenbart at normalkravet må være at journalføringen skjer fortløpende. Det er knyttet en vesentlig offentlig interesse til det å følge behandlingen av sakene, mens de behandles. Bare dersom offentligheten fortløpende blir orientert om (min utheving) forvaltningens arbeid – selvsagt med de begrensninger som følger av offentlighetsloven selv – vil offentligheten ha muligheter for å føre en debatt om og ha innflytelse på forvaltningens arbeid?.

Sivilombudsmannen har ved flere anledninger uttalt at i en normalsituasjon skal et innsynskrav behandles i løpet av 1 til 3 dager. Det er ikke i loven satt noen absolutte krav. Enkle saker, som innsyn i journal, skal gå fort, men store krav i komplekse dokumenter kan det vare gode grunner til å bruke mer enn en uke på.

Altså dersom du selv ber om innsyn i offentlig journal, bør du ha den i løpet av kort tid.

Du har klagerett når du ikke får innsyn etter 1 uke. Klag på at du ikke har fått innsyn da. Selv om klagene skal rettes til kommunen, bør du underrette fylkesmannen om klagene, dersom kommunen ikke reagerer. Som klageorgan har ikke fylkesmannen bare plikt til å behandle selve innsynskravet, men også plikt til å rettlede kommunen dersom dens håndtering ikke holder mål.

????????????

Et kommunestyre kan etter kommuneloven § 34 behandle saker som ikke står på sakslisten, dersom ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.

Kommuneloven § 32.3: ?Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Møte som skal holdes for åpne dører, skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte.?

Det betyr at med en gang dokumentene leveres ut til representantene, oppstår det en plikt for kommunestyret å gjøre dokumentene tilgjengelig for allmennheten. Det vil i første omgang si å tilgjengeliggjøre en kopi til de tilhørere som er interessert i det.

Kommunen har altså et forbedringspotensial med hensyn på praktisering av prinsippene om åpenhet og offentlighet.

?????????????.

Justisdepartementet, som ?eier? offentlighetsloven bruker ikke sjelden, flere måneder på innsynskrav de også. Du er altså ikke alene med den type problemer.