Re: Sladding av kommune

#19422
Christer Alexander Jenson
Gjest

Sladding av kommunen vil gjerne være begrunnet med at en identifikasjon av kommunen i praksis vil innebære identifikasjon av situasjonen og de involverte på grunn av små forhold. Det er jo da dette som eventuelt må tilbakevises.

Etter offentleglova § 13 (3) har man krav på at en forespørsel om innsyn legges frem for den som har krav på taushet, såfremt taushetsplikten faller bort ved samtykke.

Anførselen om at klagesaken må være avgjort først er i utgangspunktet ikke i tråd med offentleglova. Innsynsretten oppstår løpende. Unntaksvis kan man utsette innsyn til et senere stadium i saksbehandlingen etter de snevre reglene i offentleglova § 5. Vilkåret er at det er grunn til å tro at de foreliggende dokumentene gir et direkte misvisende bilde av saken, og at innsyn på grunn av dette misvisende bildet kan skade en klar samfunnsmessig/privat interesse.

Læreren har i utgangspunktet ikke krav på taushetsplikt i denne saken, se Justisdepartementets rettleiar til offentleglova pkt. 6.2.3.2.