Re: Saksdokumenter til formannskapet og kommune…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Saksdokumenter til formannskapet og kommune…

#17422
Petimeteret
Gjest

Det er sjelden det står eksplisitt i lovverket om at du har rett på innsyn i konkrete dokumenter. Det hat sammenheng med offentleglovas § 3 ? Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.?

Det betyr at du har rett på innsyn, dersom kommunen kan oppdrive en hjemmel for at du ikke skal få det. Kommunen er pliktig til å gi deg et innsynsvar innen få dager (offentleglovas § 29), og er det et avslag er de pliktige til å oppgi en avslagshjemmel (offentleglovas § 31).

Fylkesmannen er klageinstans, men selv om de er klageinstans, skal klagen sendes kommunen. Dersom du ikke får svar på innsynsbegjæringen, er det liten grunn til å tro at du vil få en klage behandlet der heller. Det er altså relevant å vurdere å sende klagen også til fylkesmannen.

Jeg vil bemerke at selv om et dokument ikke er unntatt offentlighet, er det ikke noe krav om å offentliggjøre dem på internett. Jeg mener at lovgiver bør vurdere en offentliggjøringsplikt for enkelte dokumenttyper.