Re: Redaktøransvar

#18378
Kristine Holm
Gjest

Jeg er litt i tvil om det er riktig forstå § 7(2) i offentlegforskrifta i retning av at de som journalfører kan bli holdt ansvarlige for innholdet i et brev. I forarbeidene til forskriften er bestemmelsen i § 7(2) forklart slik:

«Etter tredje ledd skal organ som gjer dokument tilgjengeleg for ålmenta på Internett, opplyse kva for kriterium som ligg til grunn for utvalet av doku-ment. Føresegna har fyrst og fremst som føremål å hindre at det skal bli gitt inntrykk av at utvalet av dokument som ligg på Internett er uttømmande. Ved at det skal opplysast om kva for dokument som er valde ut til å liggje ute av dokument i saka hindrar ein dette. Opplysningane må gå tydeleg fram på nettsidene der ein finn dokumenta. Det skal ikkje stillast strenge krav til kriteria for utvalet av dokument som er gjorde tilgjenge-lege på Internett, og eit organ står fritt til å bestemme at nokre dokument skal gjerast tilgjengelege på Internett, medan andre ikkje skal det.».

Utgangspunktet må være, som første innlegg skriver, at det er den som har skrevet brevet som er ansvarlig for ytringen. Etter straffelovens § 254 gjelder ikke ansvar for ærekrenkelser de som kun har bidratt til teknisk distribusjon eller fremstiling av skriftet.

Ansvarsfrihet forutsetter selvsagt at organet som journalfører ikke har begått egne lovbrudd ved utlegg, dvs. lagt ut taushetsbelagte opplysninger eller opplysninger som strider mot opphavsretten (og opplysninger som er ærekrenkende etter straffeloven vil vel fort havne i kategorien taushetsbelagt info).